Object structure
Title:

The economic foundations of the Bronze and early Iron Age in the Łęczna-Włodawa Lake District in the light of archaeological and palynological sources = Podstawy gospodarcze w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim w świetle źródeł archeologicznych i palinologicznych

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne 64 (2012)

Creator:

Taras, Halina ; Bałaga, Krystyna

Contributor:

Berej, Joanna : Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2012

Description:

ill. ; 25 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

economy ; subsistence ; settlement ; Bronze Age ; Early Iron Age ; archaeological sources ; natural resources

Abstract:

The article discusses the Łęczna-Włodawa Lake District drawing on archaeological and palynological data sources and presents a model of economic activity in the Bronze and early Iron Age. The economy of the early Bronze Age was predominantly based on animal husbandry with hunter-gatherer elements, while the later Bronze Age witnessed a change in balance between crop cultivation and animal husbandry, with an increase in the former

References:

Balwierz Z. and Żurek S. 1987. The Late-Glacial and Holocene vegetational history and paleohydrological changes at the Wizna site (Podlasie Lowland). Acta Paleobotanica 27 (1), 121–136
Bałaga K. 2007. Transformation of lake ecosystem into peat bog and vegetation history based on Durne Bagno Mire (Lublin Polesie, E Poland). Geochronometria 29, 23–43
Bałaga K., Buraczyński J. and Wojtanowicz J. 1983. Budowa geologiczna i rozwój torfowiska Krowie Bagno (Polesie Lubelskie). Annales Universitatis Marie Curie Skłodowska, sec. B 35/36, 37–62
Bałaga K., Dobrowolski R. and Rodzik J. 1993. Rozwój kompleksu jeziorno-torfowiskowego Moszne w Poleskim Parku Narodowym. In S. Radwan, Z. Karbowski and M. Sołtys (eds.), Ekosystemy wodne i torfowiskowe w obszarach chronionych. Lublin, 71–75
Bałaga K., Pidek I.A. and Rodzik J. 1992. Preliminary studies on vegetational changes since Late Glacial times et the peat bog near Moszne Lake (Lublin Polesie, E Poland). In K. Zarzycki, E. Landolt and J.J. Wojcicki (eds.), Contributions to the knowledge of flora and vegetation of Poland. Proceedings of the 19th International Phytogeografic Excursion (IPE), 1989, through Poland 2 (Flora and vegetation of the regions visited during the 19th IPE Present and former state) (= Veröffentlichungen des Geobotanischen Institutes der Eidg., Tech. Hochschule, Stiftung Rübel 107). Zürich, 319–330
Bałaga K. and Taras H. in press. Wybrane aspekty gospodarki poleskich społeczności późnej epoki brązu i wczesnego okresu żelaza w świetle badań palinologicznych. In Środowisko przyrodnicze, gospodarka, osadnictwo i kultura symboliczna w V w. p.n.e. — VII w. n.e. w dorzeczach Odry, Wisły i Niemna. Białystok
Bargieł B. 1991. Badania nad I okresem epoki brązu na Lubelszczyźnie. In J. Gurba (ed.), Schyłek neolitu i wczesna epoka brązu w Polsce środkowowschodniej (materiały z konferencji) (= Lubelskie Materiały Archeologiczne 6). Lublin, 103–134
Behre K.-E. 1998. Landwirtschaftliche Entwicklungslinien und die Veränderung der Kulturlandschaft in der Bronzezeit Europas. In B. Hänsel (ed.), Mensch und Umwelt in der Bronzezeit Europas. Kiel, 81–109
Bieniek A. 2008. Pozostałości paszy zwierzęcej? Archeobotaniczne badania jamy 302 ze stanowiska 5 w Lipniku, pow. Przeworsk. In M. S. Przybyła and W. Blajer, Struktury osadnicze w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza na obszarze podkarpackiej wysoczyzny lessowej miedzy Wisłokiem i Sanem. Aneks 1. Kraków, 319–327
Bronicki A. 1996. Kurhan kultury trzcinieckiej — „Szwedzka Mogiła” w miejscowości Zienki, gm. Sosnowica, woj. chełmskie. Archeologia Polski Środkowowschodniej 1, 59–61
Bronicki A. 1997. Drugi sezon badań kurhanu kultury trzcinieckiej — „Szwedzka Mogiła” w miejscowości Zienki, woj. chełmskie. Archeologia Polski Środkowowschodniej 2, 53–55
Bronicki A. 2009. Wczesnobrązowe siekierki z brzegami z Pniówna? (Busówna?), gm. Wierzbica, Zanowinia, gm. Dorohusk i okolic Chełma, pow. chełmski, woj. lubelskie. In H. Taras and A. Zakościelna (eds.), Hereditas praeteriti. Additamenta archaeologica et historica dedicate Ioanni Gurba Octogesimo Anno Nascendi. Lublin, 223–234
Dąbrowski J. 1991. Uwagi o powstawaniu kultur łużyckich. In M. Gedl (ed.), Die Anfänge der Urnenfelderkultur in Europa (= Archaeologia Interregionalis 13). Warszawa, 195–215
Fijałkowski D. 1963. Szata roślinna Polesia Lubelskiego. In T. Wilgat (ed.), Polesie Lubelskie. Materiały z sesji naukowej Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Lublin, 65–88
Florek M. and Taras H. 2003. Dacharzów. Cmentarzysko kultury trzcinieckiej. Lublin
Gołub S. 1987. Odkrycie grobu kultury łużyckiej w Wojciechowie, gm. Hańsk, stan. nr 8. In S. Gołub (ed.), Najważniejsze odkrycia archeologiczne w Polsce środkowowschodniej w 1986 r. (Wystawa: Lublin, Zamość, Chełm). Informator o badaniach w województwie chełmskim. Chełm, 7–8
Gołub S. 1990. Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej w Wojciechowie, gm. Hańsk. In S. Gołub (ed.), Informator o badaniach archeologicznych w województwie chełmskim w 1989 r., 4. Chełm, 6–8, 18–20
Gołub S. 1990. Stanowiska osadnicze kultury łużyckiej w Wojciechowie, gm. Hańsk. In S. Gołub (ed.), Informator o badaniach archeologicznych w województwie chełmskim w 1989 r., 4. Chełm, 6, 20
Gołub S. 1994. Badania ratownicze na stan. 27 w Serniawach, gm. Sawin. In A. Bronicki, S. Gołub and W. Mazurek (eds.), Informator o badaniach archeologicznych w województwie chełmskim w 1987–1988 roku, 3. Chełm, 29–31, Tabl. XVIII–XIX
Gołub S. 1994. Wstępne badania na cmentarzysku ciałopalnym kultury łużyckiej w Wojciechowie, stan. 8, gm. Hańsk. In A. Bronicki, S. Gołub and W. Mazurek (eds.), Informator o badaniach archeologicznych w województwie chełmskim, w 1987–1988 roku, 3. Chełm, 23–25, Tabl. XV –XVII
Gołub S. and Kadrow S. 1982. Kolonia Wytyczno, stan. 2. In M. Konopka (ed.), Informator Archeologiczny. Badania rok 1982. Warszawa, 40
Gołub S. and Telepko K. 1982. Petryłów, gm. Sawin, woj. chełmskie. Stanowisko I. In M. Konopka (ed.), Informator Archeologiczny. Badania rok 1981. Warszawa, 87
Górski J., Makarowicz P. and Taras H. 2004. Podstawy gospodarcze ludności kręgu trzcinieckiego w dorzeczach Wisły i Odry. In A. Kośko and M. Szmyt (eds.), Nomadyzm a pastoralizm w międzyrzeczu Wisły i Dniepru (neolit, eneolit, epoka brązu)(= Archaeologia Bimaris. Dyskusje 3). Poznań, 191–213
Harding A. F. 2000. European Societies in the Bronze Age. Cambridge
Ignaczak M. 2004. Kres nomadyzmu w epoce brązu? Uwagi na marginesie aktualnych studiów nad osadnictwem kultury łużyckiej na Kujawach. In A. Kośko and M. Szmyt (eds.), Nomadyzm a pastoralizm w międzyrzeczu Wisły i Dniepru (neolit, eneolit, epoka brązu) (= Archaeologia Bimaris. Dyskusje 3). Poznań, 223–225
Kadrow S. 2001. U progu nowej epoki. Gospodarka i społeczeństwo wczesnego okresu epoki brązu w Europie Środkowej. Kraków
Karg S. 1998.Winter- and spring-foddering of sheep/goat in the Bronze Age site of Fiave-Carrera, Northern Italy. Environmental Archaeology 1, 87–94
Kłosińska E.M. 2006. Łużyckie osadnictwo Polesia w czasach dominacji kultu ognia i słońca. In E. Banasiewicz (ed.), Badania archeologiczne na Polesiu Lubelskim (= Skarby z przeszłości 8). Lublin, 73–86
Kłosińska E.M. 2007. Issues of the East- and Central-European contacts of the Lublin Region in the Younger Bronze Age and the Early Iron Age in the Light of existing research and sources. In J. Baron and I. Lasak (eds.), Long Distance Trade in the Bronze Age and Early Iron Age. Conference Materials Wrocław, 19–20th April 2005 (= Studia Archeologiczne 40). Wrocław, 271–292
Kłosińska E.M. 2008. Stosunki kulturowe i osadnicze na Polesiu Wołyńskim w młodszych odcinkach epoki brązu i we wczesnej epoce żelaza w świetle obecnego stanu badań. In M. Mogielnicka-Urban (ed.), Opera ex aere. Studia z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza dedykowane profesorowi Janowi Dąbrowskiemu przez przyjaciół, uczniów i kolegów z okazji siedemdziesięciolecia urodzin. Warszawa, 193–206
Kupryjanowicz M. 2007. Postglacial development of vegetation in the vicinity of the Wigry Lake. Geochronometria 27, 53–66
Libera J. 2001. Krzemienne formy bifacjalne na terenach Polski i zachodniej Ukrainy (od środkowego neolitu do wczesnej epoki żelaza). Lublin
Libera J. and Taras H. 2011. Epoka neolitu i początki epoki brązu na Polesiu Lubelskim. In U. Stankiewicz and A. Wawrusiewicz (eds.), Na rubieży kultur. Badania nad okresem neolitu i wczesną epoką brązu. Białystok, 37–54
Makarowicz P. 2010. Trzciniecki krąg kulturowy — wspólnota pogranicza Wschodu i Zachodu Europy (= Archeologia Bimaris. Monografie 3). Poznań
Machnik J. 1969. Archeologiczne badania powierzchniowe na Lubelszczyźnie. Wiadomości Archeologiczne 34(4), 374–388
Mazurek W. 1997. Krzemienne wkładki sierpowe typu Szuminka. In J. Lech and D. Piotrowska (eds.), Z badań nad krzemieniarstwem epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Materiały sympozjum zorganizowanego w Warszawie 22–22 października 1994 r. (= Prace Komitetu Nauk Prai Protohistorycznych 2). Warszawa, 185–203
Mazurek T. and Mazurek W. 1996. Wyniki badań osady z okresu przedrzymskiego w Wytycznie, stan. 5, gm. Urszulin, woj. chełmskie. Archeologia Polski Środkowowschodniej 1, 75–81
Mazurek T. and Mazurek W. 1997. Wyniki badań wykopaliskowych w Wytycznie, stan. 5 i nadzorów archeologicznych na stanowiskach wokół Jeziora Wytyckiego w woj. chełmskim. Archeologia Polski Środkowowschodniej 2, 86–94
Mazurek T. and Mazurek W. 1998. Wyniki wykopaliskowych badań ratowniczych na osadzie z okresu przedrzymskiego w Wytycznie, stan. 5, woj. chełmskie, w 1997 r. Archeologia Polski Środkowowschodniej 3, 93–97
Mazurek T. and Mazurek W. 1998. Wyniki badań ratowniczych na stanowisku z okresu rzymskiego i wczesnego średniowiecza w Wytycznie, stan. 27, woj. Chełm. Archeologia Polski Środkowowschodniej 3, 134–140
Mazurek W. and Telepko K. 1991. Siekiera brązowa z brzegami ze Starego Brusa. In J. Gurba (ed.), Schyłek neolitu i wczesna epoka brązu w Polsce środkowowschodniej (materiały z konferencji) (= Lubelskie Materiały Archeologiczne 6). Lublin, 351–353
Niedźwiedź J. and Taras H. 2006. Schyłek kultury trzcinieckiej I początki kultury łużyckiej we wschodniej Lubelszczyźnie. In H. Taras (ed.), Zmierzch kompleksu trzciniecko-komarowskiego. Kształtowanie się nowej rzeczywistości kulturowej w środkowej i młodszej epoce brązu (= Lubelskie Materiały Archeologiczne 14). Lublin, 91–109
Polańska M. 2000. Pierwszy sezon badań na wielokulturowym stanowisku 7 w miejscowości Garbatówka-Kolonia, pow. Łęczna. Archeologia Polski Środkowowschodniej 5, 16–24
Ralska-Jasiewiczowa M. 1981. Wpływ zasiedleń prahistorycznych na kształtowanie się szaty roślinnej okolic Worytów w ciągu ostatnich 5000 lat (wyniki analizy pyłkowej). In J. Dąbrowski (ed.), Woryty. Studium archeologiczno-przyrodnicze zespołu osadniczego kultury łużyckiej. Wrocław, 33–42
Ralska-Jasiewiczowa M., Nalepka D. and Goslar T. 2003. Some problems of forest transformation at the transition to the oligocratic/ Homo sapiens phase of the Holocene interglacial in northern lowlands of central Europe. Vegetation History and Archaeobotany 12, 233–247
Simakova G. I. and Rakovitch S. K. 2010. K probleme pojavleniya rannego zemledeliya i zhivotnovodstva na territorii Belarusi: nekotorye rezultaty palinologicheskih issledovaniy. In V. D. Lakiza and M. M. Kryval’cevich (eds.), Dasledavanni kamennaga i bronzavaga vikou. Da jubileyau U. F. Isaenki i N. M. Charnyauskaga (= Materyaly pa arhealogii Belarusi 18). Minsk, 314–323
Solińska-Górnicka B and Fazlajew A. 1978. Potencjalna roślinność naturalna w nawiązaniu do podziału fizyczno-geograficznego Polesia Lubelskiego. Przegląd Geograficzny 2 (3), 447–466
Taras H. 1995. Kultura trzciniecka w międzyrzeczu Wisły, Bugu i Sanu. Lublin
Taras H. 2000. Rozwój osadnictwa na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim w pradziejach i wczesnym średniowieczu (typescript in the Archive of the Zakład Geoekologii i Paleogeografii University Mariae Curie-Sklodowska in Lublin)
Taras H. 2006. Narodziny i początki epoki brązu. In E. Banasiewicz (ed.), Badania archeologiczne na Polesiu Lubelskim (= Skarby z przeszłości 8). Lublin 61–72
Telepko K. 1986. Badania wykopaliskowe na stanowisku 1 w Sobiborze, gm. Włodawa. In S. Gołub (ed.), Informator o badaniach w województwie chełmskim w 1985 r., 1. Chełm, 2–3, Tabl. I–II
Turski R., Uziak S. and Zawadzki S. 1993. Gleby. In R. Turski and S. Uziak (eds.), Środowisko przyrodnicze Lubelszczyzny. Lublin, 1–106
Tymczak D. 1998. Wczesnomezolityczne stanowisko kultury komornickiej w Wólce Wytyckiej, woj. chełmskie. Archeologia Polski Środkowowschodniej 3, 9–11
Wasylikowa K. 1999. Pożywienie zwierząt domowych w czasach prehistorycznych w świetle znalezisk archeobotanicznych. In K. Wasylikowa (ed.), Rośliny w dawnej gospodarce człowieka. Warsztaty archeobotaniczne ’97 (= Polish Botanical Studies. Guidebook Series 23). Kraków, 343–365
Wróbel H. 1986. Cmentarzysko kurhanowe kultury trzcinieckiej w Dubecznie, stan. 1, gm. Hańsk, woj. chełmskie. In J. Gurba (ed.), Sprawozdania z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS w Lublinie w 1986 roku. Lublin, 6–10
Wróbel H. 1987. Kurhan kultury trzcinieckiej w Dubecznie, stan. 1, gm. Hańsk. In J. Gurba (ed.), Sprawozdania z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS w Lublinie w 1987 roku. Lublin 15–19
Wróbel H. 1989. Cmentarzysko kurhanowe w Wielkopolu, stan. 5, woj. chełmskie. In J. Gurba (ed.), Sprawozdania z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS w 1989 roku. Lublin, 34–37
Wróbel H. 1990. Cmentarzysko kurhanowe w Wielkopolu na stan. 5, gm. Urszulin. In S. Gołub (ed.), Informator o badaniach archeologicznych w województwie chełmskim w 1989 r., 4. Chełm, 11–13, Tabl. 10–11

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

64

Start page:

179

End page:

200

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0081-3834

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style: