Object structure

Title:

Farbiarstwo tekstylne na ziemiach polskich : (1750-1870)

Subtitle:

Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu ; 2 ; Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej ; 12

Creator:

Kowecka, Elżbieta (1929-2001)

Publisher:

Zakł. Narodowy im. Ossolińskich

Place of publishing:

Wrocław

Date issued/created:

1963

Description:

182 s., 20 k. tabl. : il. ; 25 cm

Subject and Keywords:

18-19 w. -- Polska ; farbiarnie tkanin o. nowożytnego-w. 19 -- Polska ; farbiarstwo tkanin w o. nowożytnym-w. 19 -- organizacja produkcji ; nauczanie farbiarstwa w o. nowożytnym-w. 19 ; farbiarstwo tkanin w o. nowożytnym-w. 19

References:

Akty powstania Kościuszki, wyd. Sz. Askenazy i Wł. Dzwonkowski, t. I, Kraków 1918 Inwentarz zakładu chemii dawnego Uniwersytetu Wileńskiego zapoczątkowany przez Jędrzeja Śniadeckiego w 1797 i doprowadzony do końca przez Ignacego Fonberga. Materiał archiwalny zebrał i do druku opracował Kazimierz Sławiński, Warszawa 1938 ; Assorodobraj N., Początki klasy robotniczej. Problem rąk roboczych w przemyśle polskim epoki stanisławowskiej, Warszawa 1946 ; Banach A., O modzie w XIX w., Warszawa 1957 ; Bartkowicz S., Kunszt farbiarstwa w Polsce w dobie Odrodzenia, „Zeszyty Naukowe Polit. Łódz.", nr 12. z. 4 1956,. s. 3-33 ; Bartyś J., Sukiennictwo w ordynacji Zamoyskiej w I poł. XIX w., „Przegląd Historyczny", t. XLIX, 1958, z. 3, ś. 486-509 ; Bielecki J., Chemia indyga i rozwój metod technicznych otrzymywania indyga naturalnego i syntetycznego, „Chemik Polski", 1901, nr 1, s. 16-24 ; Bieniarzówna J. i Strzemski M., Rola Instytutu Agronomicznego w Marymoncie w postępie wiedzy rolniczej Królestwa Polskiego, „Studia z Dziejów Gospodarki Wiejskiej", t. I, Wrocław 1957, s. 259-314 ; Bogucka M„ Gdańskie rzemiosło tesktylne od XVI do poł. XVII w., Wrocław 1956 ; Czajkowski T., Chałupnictwo tkackie w Zelowie, Warszawa 1931 ; Drozdowski H., Z historii kolorystyki, „Chemik Polski", 1910, nr 12, s. 272-275, nr 13, s. 293-297, nr 14-16, s. 327-340, nr 17, s. 391 ; Endrei W., Hajnal L., Analyse de colorants pour textiles, „Bulletin de Liaison du Centre International d'Etude des Textiles Anciens", 1961, nr 13, s. 27-41 ; Fierich J., Nauki rolnicze w szkołach średnich Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 1950 ; Friedman F., Początki przemysłu w Łodzi 1823-30, „Rocznik Łódzki", t. III, 1933, s. 96-186 ; Friedman F., Rola Żydów w rozwoju łódzkiego przemysłu włókienniczego, „Miesięcznik Żydowski", 1930, s. 131-150 ; Friedman F., Żydzi w łódzkim przemyśle włókienniczym w pierwszych stadiach jego rozwoju, „Rocznik Łódzki", t. II, 1931, s. 319-365 ; Gandhi M., Autobiografia, Warszawa 1958 ; Gembarzewski , B. Wojsko Polskie. Królestwo Polskie 1815-1830, Warszawa 1903 ; Gerspach E., La manufacture nationale des Gobelins, Paris 1892 ; Glapa A., Strój dzierżacki, „Atlas Polskich Strojów Ludowych", Poznań 1953, cz. II, z. 2 ; Grabowski A., Zarys dziejów farbiarstwa, „Przegląd Techniczny", 1884, z. 3, s. 55-57 ; Grabski , W. Historia Towarzystwa Rolniczego 1858-1861, Warszawa 1904, t. I ; Grochulska , B. Statystyka ludności Warszawy w drugiej połowie XVIII w, „Przegląd Historyczny", t. XLV, 1954, z. 4, s. 586-608 ; Grossman H., Struktura społeczna i gospodarcza Księstwa Warszawskiego na podstawie spisów ludności 1808-1810, Warszawa 1925 ; Górski K., Historia piechoty polskiej, Kraków 1893 ; Herbst S., Toruńskie cechy rzemieślnicze, Toruń 1933 ; Herbst S., Ulica Marszałkowska, Warszawa 1949 ; Historia Polski, t. II, Warszawa 1958 ; Jakubski A. W., Czerwiec polski, Warszawa 1934 ; Kitowicz J., Opis obyczajów za panowania Augusta III, Wrocław 1951 ; Kołaczkowski J., Wiadomości tyczące się przemysłu i sztuki w dawnej Polsce, Kraków 1888 ; Komar M., Powstanie i rozwój zakładów przemysłowych Ludwika Geyera (1828-1847), „Rocznik Łódzki", t. III, 1933, s. 187-268 ; Korzon T., Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta, t. II, Kraków 1897 ; Krajewski J., Strój opoczyński, „Atlas Polskich Strojów Ludowych", Wrocław 1956, cz. IV, z. 4 ; Kula W. Kształtowanie się kapitalizmu w Polsce, Warszawa 1955 ; Kula W. Manufaktura sukienna Radziwiłłów w Nieświeżu, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych", t. IX, 1947, s. 1-39 ; Kula W. Początki układu kapitalistycznego w Polsce w XVIII w., w tomie: Kołłątaj i wiek Oświecenia, Warszawa 1951, s. 36-81 ; Kula W. Szkice o manufakturach w Polsce w XVIII w., t. I i II, Warszawa 1956 ; Lampe W., Zarys historii chemii w Polsce, Kraków 1948 ; Leppert W., Pierwsza farba anilinowa, „Chemik Polski", t. VI, 1906, s. 673-674 ; Leppert W., Rys rozwoju chemii w Polsce do roku 1830, Warszawa 1918 ; Leppert W. i Miklaszewski B., W sprawie gromadzenia materiałów do historii chemii w Polsce, „Chemik Polski", 1910, nr 14-16, s. 347-348 ; Lewandowski J., O ważniejszych barwnikach czerwonych, „Problemy", 1950, nr 2, s. 113-118 ; Lewandowski J., Również odkrywcą pierwszego barwnika syntetycznego był Polak nie Anglik, „Problemy", 1950, nr 5, s. 346 ; Liske X., Cudzoziemcy w Polsce, Lwów 1876 ; Litwin J., Municypalne fabryki włókiennicze dawnej Łodzi, Łódź 1932 ; Lorentz Z., Narodziny Łodzi nowoczesnej, Łódź 1926 ; Lorentz Z., Raport Prezesa Komisji Wojewódzkiej Mazowieckiej o stanie przemysłu włókienniczego w 1828 r., „Rocznik oddziału Łódzkiego PTH", t. II, 1929-1930, s. 173-192 ; Łukjanow P. M., Istorija chimiczeskich promysłow i chimiczeskoj promyszlennosti Rossii, Moskwa 1955 ; Majmon H., Ekonomiczne znaczenie indyga, „Chemik Polski", 1901, nr 1, s. 16-24 ; „Materiały do historii miast, przemysłu i klasy robotniczej w okręgu łódzkim" pod red. N. Gąsiorowskiej T. I: Źródła do historii klasy robotniczej okręgu łódzkiego, oprać. G. Missalowa, Warszawa 1957 ; „Materiały do historii miast, przemysłu i klasy robotniczej w okręgu łódzkim" pod red. N. Gąsiorowskiej T. II: Źródła do historii miast łódzkiego okręgu przemysłowego w XIX w., oprać. R. Kaczmarek, Warszawa 1958 ; „Materiały do historii miast, przemysłu i klasy robotniczej w okręgu łódzkim" pod red. N. Gąsiorowskiej T. IV: Początki rozwoju kapitalistycznego miasta Łodzi (1820-1864). Źródła, oprać. A. Rynkowska, Warszawa 1960 ; Mąpzak A., Sukiennictwo wielkopolskie XVI-XVII wieku, Warszawa 1955 ; Michalski J., Zagadnienia polityki cechowej w czasach Stanisława Augusta, „Przegląd Historyczny", t. XLV, 1954, z. 4, s. 635-651 ; Mikułowska H., Strój kurpiowski, „Atlas Polskich Strojów Ludowych", Poznań 1953, cz. II, z. 3 ; Muzeum Wojska. Inwentarz, wiek XVIII i I poł. XIX w., Warszawa 1952 ; Okołowicz N., O farbowaniu batiku, Warszawa 1925 ; Pazdur J., Postęp techniczny w Polsce doby Odrodzenia, Warszawa 1954 ; Piotrowski W., Barwienie indygiem, „Przegląd Techniczny", t. XXXIII, 1896, s. 14-15, 38-40 ; Poerek G. de, La draperie medievale en France et en Artois, „Technique et terminologie", t. I, Brugge 1951 ; Prek F. K., Czasy i ludzie, Wrocław 1959 ; Raciborski J., Łódź w 1860 r., „Rocznik Łódzki", t. II, 1931, s. 397-416 ; Radwan M., Świadectwo P. B. Podczaszyńskiego o stanie techniki hutnictwa żelaznego w Zagłębiu Staropolskim z 1842 r., „Studia z Dziejów Górnictwa i Hutnictwa", t. I, Wrocław 1957 ; Raport prezesa Komisji Wojewódzkiej Mazowieckiej o stanie przemysłu włókienniczego w 1828 r., „Rocznik Łódzkiego oddziału PTH", opr. Z. Lorentz, t. II, 1929-1930, s, 173-192. ; Reinfuss R., Polskie druki ludowe na płótnie, Warszawa 1953 ; Rembieliński R., Rajmund Rembieliński budowniczy Łodzi przemysłowej, „Rocznik Łódzki", t. III, 1933, s. 39-95 ; Rodkiewicz A., Pierwsza politechnika polska 1825-1831, Kraków 1904 ; Rolbiecki J. G., Prawo przemysłowe miasta Wschowy w XVIII w., Poznań 1951 ; Rosset E., Łódź w latach 1860-70. Zarys historyczno-satyryczny, „Rocznik Łódzki", t. I, 1928, s. 335-377 ; Rynkowska A., Działalność gospodarcza władz Królestwa Polskiego na terenie Łodzi przemysłowej w latach 1821-1831, Łódź 1951 ; Schullz F., Podróż Inflantczyka z Rygi do Warszawy i po Polsce w latach 1791-1793, Warszawa 1956 ; Seweryn T., Nieznana relacja o farbiarstwie ludowym z I poł. XIX w., „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń PAU", 1938, z. 6, s. 228-229 ; Seweryn T., Pasiaki łowickie, „Przemysł, Rzemiosło, Sztuka", Kraków 1924, nr 4, s. 3-13 ; Sławiński W., Dr Jan Emanuel Gilibert, profesor i założyciel ogrodu botanicznego w Wilnie, „Ateneum Wileńskie", 1925, s. 8-45 ; Szuchiewicz W., Huculszczyzna, Kraków 1902 ; Szuman S., Dawne kilimy w Polsce i na Ukrainie, Poznań 1929 ; Tokarz W., Armja Królestwa Polskiego (1815-30), Piotrków 1917 ; Trepka E., Pietruszyński J., Dzieje zakładów przemysłowych tow. akc. ,,Kijewski, Scholze i Ska" na tle historii przemysłu Polski, Warszawa 1923 ; Trepka E., Historia kolorystyki, Warszawa 1960 ; Trepka E., Rzut oka na rozwój farbiarstwa, „Chemik Polski", 1907, nr 1, s. 13, nr 2, s. 32-36, nr 3, s. 57-61 ; Turnau I., Moc produkcyjna polskich manufaktur sukiennych w XVIII w., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", 1958, nr 4, s. 594-619 ; Turnau I., Wytwórczość tekstylno-odzieżowa w manufakturach warszawskich w XVIII w., „Przegląd Historyczny", t. XLVIII, 1957, z. 4, s. 729-750 ; Turski J. S., Barwniki kadziowe - indygo i indygoidy, Warszawa 1953 ; Turski J. S. i Więcławek B., Barwniki roślinne i zwierzęce, Warszawa 1952 ; Tymowski W.. Powstanie i rozwój przemysłu farbiarskiego i drukarskiego w Łodzi, „Chemik Polski", 1907, nr 4, s., 80-87 ; Wajnert A., Starożytności warszawskie, t. V, Warszawa 1857. ; Żywirska M., Strój kurpiowski Puszcz y Białej, „Atlas Polskich Strojów Ludowych". Poznań 1952, cz. IV, z. 5

Relation:

Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu ; Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Książka

Format:

Book ; application/pdf

Source:

IAiE PAN, call no. II 14042 L16 ; IAiE PAN, call no. II 14040 ; IAiE PAN, call no. II 14041 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style: