Object structure

Title:

O sporze pokoleniowym w polskiej geografii i jego uwarunkowaniach = On the inter-generational dispute in Polish geography and its conditioning

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 85 z. 4 (2013)

Creator:

Plit, Florian

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

geography ; inter-generational dispute ; scientism ; humanism ; Poland

References:

1. Banaszuk H., 2001, Zasięg zlodowacenia Wisły w Polsce północno-wschodniej na podstawie badań geomorfologicznych i termoluminescencyjnych, Przegląd Geograficzny, 73, 3, s. 281–305.
2. Bański J., 2010, Stan krytyczny polskiej geografii – krytyka stanu, Przegląd Geograficzny, 82, 3, s. 319–334.
3. Barbag J., Janiszewski M., 1957, Geografia Polski, PZWS, Warszawa.
4. Barbag J., 1963, Człowiek a środowisko geograficzne, [w:] Geografia Powszechna, t. 2, s. 7–37, PWN, Warszawa.
5. Chojnicki Z., 1984, Dylematy metodologiczne geografii, Przegląd Geograficzny, 56, 3-4, s. 3–18.
6. Chojnicki Z., 1985, Orientacje filozoficzno-metodologiczne geografii – ich koncepcje i modele, Przegląd Geograficzny, 57, 3, s. 255–281.
7. Chojnicki Z., 1990, Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
8. Czyż T., 2002, Rozwój kadry naukowo-dydaktycznej geografów i powiązanie ośrodków akademickich w procesie ich kształcenia w Polsce w latach 1990–2000, Przegląd Geograficzny, 74, 1, s. 3–27.
9. Dramowicz K. (red.), 1976, Modele dyfuzji i łańcuchy Markowa w analizie przestrzennej, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, 2.
10. Dramowicz K. (red.), 1979, Wybrane podstawy filozoficzne geografii współczesnej, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, 1-2.
11. Dumanowski B., 1981, Geografia regionalna jako dyscyplina badawcza, Przegląd Geograficzny, 53, 1, s. 87–94.
12. Eberhardt P., 1996, Między Rosją a Niemcami. Przemiany narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
13. Gocłowski A., Kałuski S., Kantowicz E., Walewski A., Geografia regionalna, [w:] A. Jackowski, S. Liszewski, A. Richling (red.), 2008, Historia geografii polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 248–260.
14. Grzeszczak J., 2011, Osieczna i krajobraz po Osiecznej (w związku z konferencją w sprawie geografii ekonomicznej, 28 XI – 1 XII 1955 r.), Przegląd Geograficzny, 83, 4, s. 557–564.
15. Jackowski A., Bilska-Wodecka E., Sołjan I., 2008, Geografia kultury, [w:] A. Jackowski, S. Liszewski, A. Richling (red.), Historia geografii polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 237–247.
16. Jackowski A., Liszewski S., Richling A. (red.), 2008, Historia geografii polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
17. Janiszewski M., 1959, Regiony geograficzne Polski, PZWS, Warszawa.
18. Janiszewski M., 2001, Geograficzne warunki powstawania miast polskich, UMCS, Lublin.
19. Jędrzejczyk D., 2001, Wprowadzenie do geografii humanistycznej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
20. Kaczmarek J., 2003, Ponad geografią humanistyczną – ku regionom myślenia, [w:] E. Orłowska, J. Klementowski (red.), Kulturowy aspekt badań geograficznych, PTG – IGiRR Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 3–17.
21. Kantowicz E., 1988, Relations between man and environment in research and teaching of regional geography, Miscellanea Geographica, s. 181–186.
22. Kantowicz E., 2005, Działalność badawcza w Zakładzie Geografii Regionalnej w pięćdziesięcioleciu 1954–2004, Prace i Studia Geograficzne, WGiSR UW, 34, s. 25–55.
23. Kantowicz E., Skotnicki M., 1983, Główne problemy i tendencje w geografii regionalnej, referat na Ogólnopolskiej Konferencji Geograficznej Podstawowe problemy metodologiczne rozwoju polskiej geografii", Rydzyna 27–30 czerwca 1983, maszynopis.
24. Leszczycki S., 1958, J. Barbag i M. Janiszewski, Geografia Polski, Warszawa 1957, Czasopismo Geograficzne, 29, 2, s. 299–303.
25. Lisowski A., 2012, O miejscu geografii społeczno-ekonomicznej w geografii i systemie nauki, Przegląd Geograficzny, 84, 2, s. 171–198.
26. Liszewski S., 1998, Stanisław Gorzuchowski 1899–1948, Przegląd Geograficzny, 70, 1-2, s. 111–117.
27. Liszewski S., 2007, [głos w dyskusji] w: W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Geografia a przemiany współczesnego świata, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej WSG w Bydgoszczy – Zakład Geografii Społecznej i Studiów Regionalnych UŁ w Łodzi, Bydgoszcz, s. 314–316.
28. Litwin J., 1956, Szkice krytyczne o determinizmie geograficznym i o geopolityce, Książka i Wiedza, Warszawa.
29. Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Geografia polska na progu trzeciego tysiąclecia", Kraków–Zakopane 16–19 września 1998, Instytut Geografii UJ – Komitet Nauk Geograficznych PAN, maszynopis powielany.
30. Orłowska E. (red.), 2002, Kultura jako przedmiot badań geograficznych, t. 1-2, Oddział Wrocławski PTG – Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
31. Rembowska K., 2002, Kultura w tradycji i we współczesnych nurtach badań geograficznych, Rozprawy habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
32. Rembowska K., 2006, Człowiek w geograficznych obrazach świata. Próba rekonstrukcji, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Człowiek w badaniach geograficznych, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej WSG w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Zakład Geografii Społecznej i Studiów Regionalnych UŁ, Łódź, s. 27–46.
33. Richling A., 1985, Uwagi w sprawie opracowania B. Dumanowskiego i F. Plita Metoda oceny środowiska przyrodniczego na przykładzie Afryki, Prace i Studia Geograficzne, UW, 8, s. 59–61.
34. Rykiel Z., 2011, Krytyka krytyki czyli elementy socjologii geografii, Przestrzeń Społeczna 1, s. 1–11 (205–215); socialspacejournal.eu (7.10.2013).
35. Rykiel Z., 2013, Rydzyna: the anatomy and symbolism of a scientific counter-revolution, Przestrzeń Społeczna, 1, s. 1–19; socialspacejournal.eu (7.10.2013).
36. Starkel L., 2002, Na marginesie spotkania profesorów geografii w Łodzi 26 marca 2002 r., Przegląd Geograficzny, 79, 3, s. 469–472.
37. Śleszyński P., 2011, O potrzebie nowego Narodowego Atlasu Polski i innych ogólnopolskich opracowań kartograficznych, Przegląd Geograficzny, 83, 4, s. 543–556.
38. Walewski A., 1997, Badanie relacji między zmiennymi w wartościach grupowanych – propozycja metodyczna, Prace i Studia Geograficzne, UW, 19, s. 49–59.
39. Wilczyński W., 1994, Idea przyrody w historii myśli geograficznej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, Kielce (wyd. II 1996, Jedność", Kielce).
40. Wilczyński W., 1999, Gatekeeping and Regional Knowledge in Poland, Beitrage zur Regionalen Geographie, 49, s. 111–121.
41. Wilczyński W. (red.), 2012, A Source Book of the Polish Classical Geography, "Lelewel Society" Research Group – Pedagogical University of Cracow – DEHON, Cracow.
42. Żeleński-Boy T., 2005, Słówka, Iskry, Warszawa.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

85

Issue:

4

Start page:

655

End page:

675

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2013.4.7

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: