Object structure

Title:

Jan (Janek) z Czarnkowa : niedokończona kronika polska z XIV wieku

Subtitle:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 47 (2009)

Creator:

Bieniak, Janusz (1927- )

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

Summary in English. ; p. 109-143

Subject and Keywords:

Jan of Czarnków (ca 1320-1387) - criticism and interpretation ; Jan of Czarnków (ca 1320-ca 1387). Chronicon Polonorum ; Poland - 14th c. - works before 1800 ; Catholic Church - Poland - clergy - 14th c.

References:

A European Armorial. An armorial of knights of the Golden Fleece and 15th century Europe, ed. by R. Pinches and A. Wood, London 1971. ; W. Abraham, Sprawozdanie z poszukiwań w archiwach rzymskich w latach 1896–1897, AKH, t. 9, 1902. ; Acta camerae apostolicae, w: MPV, t. 2, ed. J. Ptaśnik, Cracoviae 1913. ; Analecta Vaticana 1202–1366, ed. J. Ptaśnik, w: MPV, t. 3, Cracoviae 1914. ; J. Banaszkiewicz, Kronika Dzierzwy, XIV-wieczne kompendium historii ojczystej, Wrocław 1979. ; J. Bieniak, Fragment 1333–1341 w twórczości dziejopisarskiej Janka z Czarnkowa, cz. 1, Zap. Hist., 48, 1983, z. 4. ; J. Bieniak, Heraldyka polska przed Długoszem, w: Sztuka i ideologia XV wieku, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1978. ; J. Bieniak, Polska elita polityczna XII wieku, cz. III C, w: Społeczeństwo Polski średniowiecznej, red. S.K. Kuczyński, t. 8, Warszawa 1999. ; J. Bieniak, Problemy metodyczne średniowiecznej genealogii w Polsce, w: tenże, Polskie rycerstwo średniowieczne. Wybór pism, Kraków 2002. ; J. Bieniak, Sulisław z Chudzic, w: PSB, t. 45, 2008. ; J. Bieniak, Środowisko świadków procesu polsko-krzyżackiego z 1339 r., w: Genealogia – kręgi zawodowe i grupy interesu w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym, red. J. Wroniszewski, Toruń 1989 ; J. Bieniak, Teodoryk z Garnka, prepozyt włocławski, biskup elekt kujawski, w: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, suplement I, Gdańsk 1998. ; J. Bieniak, Wielkopolska, Kujawy, ziemie łęczycka i sieradzka wobec problemu zjednoczenia państwowego w latach 1300–1306, Toruń 1969. ; M. Błaziak, Rocznik świętokrzyski nowy – rocznikiem mansjonarskim czy andegaweńsko-jagiellońskim, St. Źródł., 37, 2000. ; R. Bubczyk, Obraz działalności politycznej panów krakowskich w Kronice Janka z Czarnkowa, w: Społeczeństwo Polski średniowiecznej, red. S.K Kuczyński, t. 9, Warszawa 2001. ; Bull. Pol., ed. I. Sułkowska-Kuraś et S. Kuraś, t. 2, Romae 1985. ; Chronologia polska, red. B. Włodarski, Warszawa 1957. ; Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae, t. 7, ed. J. Chytil, Brünn 1858. ; J. Dąbrowski, Dawne dziejopisarstwo polskie (do roku 1480), Wrocław 1964. ; M. Derwich, Benedyktyński klasztor św. Krzyża na Łysej Górze w średniowieczu, Warszawa 1992. ; M. Derwich, Janko z Czarnkowa a Kronika wielkopolska, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, Historia 50, 1985. ; W. Drelicharz, Annalistyka małopolska XIII–XV wieku. Kierunki rozwoju wielkich roczników kompilowanych, Kraków 2003. ; S. Gawlas, Monarchia Kazimierza Wielkiego a społeczeństwo, w: Genealogia – Władza i społeczeństwo w Polsce średniowiecznej, red. A. Radzimiński i J. Wroniszewski, Toruń 1999. ; M. Goliński, R. Żerelik, Śląsk a polityka Kazimierza Wielkiego w latach sześćdziesiątych XIV wieku, w: Europa środkowa i wschodnia w polityce Piastów, red. K. Zielińska-Melkowska, Toruń 1997, s. 139–157. ; J. Gzella, Małopolska elita władzy w okresie rządów Ludwika Węgierskiego w Polsce w latach 1370–1382, Toruń 1994. ; Jan Długosz, Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, t. 3, ed. A. Przeździecki, Cracoviae 1864. ; K. Jasiński, Małżeństwa i koligacje polityczne Kazimierza Wielkiego, St. Źródł., 32–33, 1990. ; K. Jasiński, Przemysł I, w: PSB, t. 28, 1985. ; K. Jasiński, Rodowód Piastów małopolskich i kujawskich, Poznań 2001. ; K. Jasiński, Zjazd na Mazowszu w kwietniu 1369 r. i jego geneza. Ze studiów nad itinerarium Kazimierza Wielkiego, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Historia, 9, 1973, s. 59–69. ; Z. Kaczmarczyk, Polska czasów Kazimierza Wielkiego, Kraków 1964. ; Kalendarz i spominki włocławskie, wyd. B. Kürbis, w: MPH s.n., t. 6. ; J. Karczewska, Fundacja i fundatorzy kościoła parafialnego we Wrzącej Wielkiej, „Rocznik Łódzki”, 44, 1997, s. 223–229. ; J. Karczewska, Ród Pomianów na Kujawach w średniowieczu, Poznań 2003. ; W. Kętrzyński, O kronice wielkopolskiej, RAU whf, 33, 1896. ; J. Kłoczowski, Biskupi i kapituły w dziele Janka z Czarnkowa, w: Mente et litteris. O kulturze i społeczeństwie wieków średnich, Poznań 1984. ; M. D. Kowalski, Prałaci i kanonicy krakowskiej kapituły katedralnej od pontyfikatu biskupa Nankera do śmierci biskupa Zawiszy z Kurozwęk (1320–1382), Kraków 1996. ; Kronika Jana z Czarnkowa, opr. J. Szlachtowski, w: MPH, t. 2, Lwów 1872. ; Kronika Jana z Czarnkowa, Kraków 1996. ; J. Krzyżaniakowa, Jan z Czarnkowa, w: Wielkopolski Słownik Biograficzny, Warszawa 1983. ; S. Krzyżanowski, Poselstwo Kazimierza Wielkiego do Awinionu i pierwsze uniwersyteckie przywileje, „Rocznik Krakowski”, 4, 1900. ; B. Kürbis, Dziejopisarstwo wielkopolskie XIII i XIV wieku, Warszawa 1959. ; B. Kürbis, Wstęp, w: Roczniki wielkopolskie, wyd. taż, MPH s.n., t. 6, Warszawa 1962. ; J. Kurtyka, Kariera wojewody krakowskiego Andrzeja z Tęczyna na tle rywalizacji stronnictw za panowania Kazimierza Wielkiego, w: Cracovia–Polonia–Europa, red. W. Bukowski [i in.], Kraków 1995, s. 255–291. ; J. Kurtyka, Odrodzone Królestwo. Monarchia Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego w świetle nowszych badań, Kraków 2001. ; J. Kurtyka, Tęczyńscy, Kraków 1997. ; G. Labuda, Kroniki genealogiczne jako źródła do dziejów rozbicia i zjednoczenia monarchii w Polsce średniowiecznej, St. Źródł., 22, 1977. ; Liber formularum ad ius canonicum spectantium ex actis Jacobi de Kurdwanow episcopi Plocensis, wyd. B. Ulanowski, AKP, t. 1, Kraków 1895. ; Liber mortuorum monasterii Landensis ordinis Cisterciensis, wyd. W. Kętrzyński, w: MPH, t. 5. ; Liber receptorum et expensarum Petri Stephani 1373–1375, ed. S Szczur, w: MPV, t. 9, Cracoviae 1994. ; Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum, wyd. 2, t. 1, Poznań 1890. ; J. Łojko, Fryz heraldyczny w kaplicy klasztornej św. Jakuba w Lądzie nad Wartą, St. Źródł., 22, 1977. ; J. Łojko, O syntezie dziejów dyplomacji polskiej X–XVI wieku, Rocz. Hist., 49, 1983. ; H. Łowmiański, Kiedy powstała Kronika wielkopolska?, Przegl. Hist., 51, 1960. ; A. Marzec, „Sapientior inter proceres Poloniae”. Kariera polityczna Janusza Suchywilka herbu Grzymała (1336–1374), w: Polska i jej sąsiedzi w późnym średniowieczu, red. K. Ożóg i S. Szczur, Kraków 2000. ; A. Marzec, Urzędnicy małopolscy w otoczeniu Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego (1305–1370), Kraków 2006. ; Meklenburgisches Urkundenbuch, t. 14, Schwerin 1886. ; Najstarszy zbiór przywilejów i wilkierzy miasta Krakowa, wyd. S. Estreicher, Kraków 1936. ; T. Nowakowski, Polityka północna Polski w latach 1356–1364 na tle jej sytuacji wewnętrznej, w: „Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy”, Zeszyty Naukowe nr 72, 1980, s. 76–103. ; K. Ożóg, Intelektualiści w służbie Królestwa Polskiego w latach 1306–1382, Kraków 1995. ; K. Ożóg, Kultura umysłowa w Krakowie w XIV wieku. Środowisko duchowieństwa świeckiego, Wrocław 1987. ; J. Pakulski, Kulisy sprawy Janka z Czarnkowa, w: Genealogia – Rola związków rodzinnych i rodowych w życiu publicznym w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym, red. A. Radzimiński i J. Wroniszewski, Toruń 1996. ; J. Pakulski, Nałęcze wielkopolscy w średniowieczu, Warszawa 1982. ; A. Radzimiński, Kapituła i duchowieństwo katedralne w średniowiecznym Włocławku, w: Włocławek. Dzieje miasta, t. 1, red. J. Staszewski, Włocławek 1999. ; A. Radzimiński, Prałaci i kanonicy kapituły katedralnej płockiej w XIV i I poł. XV w. Studium prozopograficzne, t. 2. Kanonicy, Toruń 1993. ; Rocznik kapituły krakowskiej, wyd. Z. Kozłowska-Budkowa, w: MPH s.n., t. 5, Warszawa 1978. ; Rocznik małopolski, MPH, t. 3. ; Rocznik Traski, MPH, t. 2. ; F. Sikora, Sprawa insygnialna 1370–1412 a genealogia Rożnów, Rocz. Herald., 12 (nowej serii 1), 1993. ; I. Sułkowska-Kurasiowa, Dokumenty królewskie i ich funkcja w państwie polskim za Andegawenów i pierwszych Jagiellonów 1370–1444, Warszawa 1977. ; S Szczur, Annaty papieskie w Polsce w XIV wieku, Kraków 1998. ; S. Szczur, Papież Urban V i powstanie uniwersytetu w Krakowie w 1364 r., Kraków 1999. ; S. Szczur, Traktaty międzypaństwowe Polski piastowskiej, Kraków 1990. ; S. Szybkowski, Ród Cielepałów. Studium genealogiczne, Gdańsk 1999. ; J. Szymański, Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, Warszawa 1993. ; A. Szymczakowa, Szlachta sieradzka w XV wieku. Magnifici et generosi, Łódź 1998. ; B. Śliwiński, Pogranicze kujawsko-pomorskie w XII–XIII wieku, Warszawa 1989. ; Trzynaście nie drukowanych oryginałów pergaminowych Archiwum Diecezjalnego we Włocławku z lat 1300–1400, wyd. S. Librowski, ABMK, 55, 1987. ; Urzędnicy wielkopolscy XII–XV wieku. Spisy, opr. M. Bielińska, A. Gąsiorowski, J. Łojko, red. A. Gąsiorowski, Wrocław 1985. ; Vetera monumenta Poloniae et Lithuanie, t. 1, ed. A. Theiner, Romae 1860. ; J. Wyrozumski, Horyzont polityczny Janka z Czarnkowa, St. Źródł., 32/33, 1990, s. 57–65. ; J. Wyrozumski, Kazimierz Wielki, Wrocław 1986.

Relation:

Studia Źródłoznawcze

Volume:

47

Start page:

109

End page:

143

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0081-7147

Source:

IH PAN, sygn. B.88/47 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/47 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: