Object structure
Title:

„Stopnie wojskowe to nie rzeczowniki, dlatego też nie mają rodzaju” . Socjolingwistyczne aspekty dyskusji o feminizacji stopni wojskowych w Niemczech

Creator:

Mikołajczyk, Beata

Publisher:

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2021

Subject and Keywords:

wariantywność współczesnego języka niemieckiego ; socjolekt wojskowy ; formy adresatywne ; stopnie wojskowe ; feminatywy

Abstract:

W artykule przedstawiono analizę komentarzy internetowych odnoszących się do feminizacji rzeczowników tytularnych w ramach dyskusji, która przetoczyła się przez niemieckie media we wrześniu 2020 roku na temat planów Federalnego Ministerstwa Obrony dotyczących wprowadzenia żeńskich odpowiedników dotychczasowych stopni wojskowych. Na zebranym obszernym materiale badawczym pokazano i przedyskutowano argumenty natury społecznej oraz lingwistycznej, przy czym wskazano te, które nie dopuściły do wprowadzenia zmian planowanych odgórnie. Analiza dotyczyła relewantnych aspektów socjolingwistycznych, w tym – relacji między procesami zachodzącymi współcześnie zarówno w niemieckim społeczeństwie, jak i w języku ogólnym a rozwojem socjolektu wojskowego. Ponadto wskazano na istotne związki wartości konstututywnych dla wspólnoty wojskowej i praktyk komunikacyjnych w jej obrębie. Te zależności wpływają – z jednej strony – na wybór form językowych używanych w codziennej praktyce komunikacji w wojsku, z drugiej natomiast – determinują czynniki istotnie wpływające na rozwój socjolektu (jego form językowych oraz skryptów zachowań). W dyskusji zarysowano również historyczne determinanty stosunku do feminatywów w wojsku. Podkreślono specyfikę wspólnoty komunikatywnej, która stwarza możliwość formalnego, odgórnego wprowadzenia istotnych zmian także w rutynach językowych (jak choćby omawiana feminizacja stopni wojskowych). Przeprowadzona analiza komentarzy sformułowanych online wykazuje dużą świadomość językową członków wspólnoty wojskowej, także w odniesieniu do – trudno poddających się zmianom – skryptów zachowań. Przeprowadzona analiza pozwoliła nakreślić specyfikę funkcjonowania sytemu adresatywnego w socjolekcie wojskowym oraz sformułować wnioski na temat jej wpływu na feminizację rzeczowników tytularnych.

References:

Bąk, P. 2013. „Poprawność polityczna a problem ekwiwalencji polskich i niemieckich żeńskich nazw oso-bowych”. Lingwistyka Stosowana. Applied Linguistics. Angewandte Linguistik 8: 27–41.
Carreiras, H., i G. Kümmel. 2008. Women in the Military and in Armed Conflict. Wiesbaden: Springer VS.
Cieszkowski, M. 2015. „Zum geschlechtergeregelten Sprachgebrauch am Beispiel deutscher und polnischer Stellenausschreibungen”. Linguistik Online 70 (1): 23–42.
Dargiewicz, A. 2021. „Ist das Polnische eine geschlechtergeregelte Sprache? Zur Movierung im Polnischen”. Prace Językoznawcze 23 (1): 179–198.
Diewald, G., i A. Steinhauer. 2020. Handbuch geschlechtergerechte Sprache. Berlin: Duden.
Grabias, S. 2019. Język w zachowaniach społecznych, wyd. 10 popr. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej.

Relation:

Socjolingwistyka

Volume:

35

Start page:

391

End page:

406

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

PDF

Resource Identifier:

click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: