Object

Title: Od morfologii przez urbomorfologię do morfoznaku = From morphology via urban morphology through to the morphomark

Creator:

Pirveli, Marika

Date issued/created:

2011

Resource type:

Text

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 83 z. 4 (2011)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

586 s. ; 24 cm

References:

1. A Glossary of Urban Form, 1991, Historical Geography Research Series, 26/06/91, Urban Morphology Research Group, School of Geography, The University of Birmingham, Birmingham. ; 2. Boerefijn W., 2000, Designing the medieval new town, Urban Morphology. Journal of the ISUF, 4, 2, s. 49–62. ; 3. Boudeville J. R., 1961, Les espaces économique. “Que sais-je?”, Presses Universitaires de France, Paris. ; 4. Cataldi G., Maffei G.L., Vaccaro P., 2002, Saverio Muratori and the Italian school of planning typology, Urban Morphology. Journal of the ISUF, 6, 1, s. 3–20. ; 5. Conzen M.R.G., 1960a, The Plan Analysis of an English City Centre, Proceedings of the IGU Symposium in Urban Geography, Lund Studies in Geography, B, 24, Lund. ; 6. Conzen M.R.G., 1960b, Alnwick, Northumberland, A Study in Townplan Analysis, The Institute of British Geographers, 27, George Philip, London. ; 7. Conzen M.P., 2001, The study of urban form in the United States, Urban Morphology. Journal of the ISUF, 5, 1, s. 3–14. ; 8. Corsini M.G., 1997, Residential building types in Italy before 1930, The significance of local typological processes, Urban Morphology. Journal of the ISUF, 1, s. 34–48. ; 9. Dardel E., 1952, L’homme de la terre: nature de realite geographique, Presses Universitaires de France, Paris. ; 10. Dziewoński K., 1961, Elementy teorii regionu ekonomicznego, Przegląd Geograficzny, 33, 4, s. 593–613. ; 11. Dziewoński K., 1962, Zagadnienie typologii morfologicznej miast w Polsce, Czasopismo Geograficzne, 33, 4, s. 441–457. ; 12. Dziewoński K., 1967, Teoria regionu ekonomicznego, Przegląd Geograficzny, 39, 1, s. 33–50. ; 13. Ehlers E., 2011, City models in theory and practice: a cross-cultural perspective, Urban Morphology. Journal of the ISUF, 15, 2 http://www.urbanform.org/online_public/index.shtml (2 IX 2011). ; 14. Einstein A., 1920, Relativity: The Special and General Theory, H. Holt and Company, New York za: Michio Kaku http://www.britannica.com/EBchecked/topic/181349/Albert-Einstein (22 IX 2011). ; 15. Einstein A., Infeld L., 1988, Ewolucja fizyki: rozwój poglądów od najdawniejszych pojęć do teorii względności i kwantów, Prószyński i S-ka, Warszawa. ; 16. Fehl G., 2011, Berlin and London: two cultures and two kinds of urban squares, Urban Morphology. Journal of the ISUF, 15, 2 http://www.urbanform.org/online_public/index.shtml (22 IX 2011). ; 17. Gądecki J., 2005, „Apator kocha Polonię” – o galeriach zewnętrznych w przestrzeni polskich miast, [w:] B. Jałowiecki, A. Majer, M.S. Szczepański (red.), Przemiany miasta, Scholar, Warszawa. s. 314–323. ; 18. Gołka M., 2005, Przemiany polskiej ulicy, [w:] B. Jałowiecki, A. Majer, M.S. Szczepański (red.), Przemiany miasta, Scholar, Warszawa. s. 159–168. ; 19. Hall E.T., 1959, The Silent Language, Doubleday. Garden City, New York. ; 20. Harvey D. W., 1973, Social Justice and the City, Arnold, London. ; 21. ISUF, International Seminar on Urban Form. Glossary, http://www.urbanform.org/glossary.html (22 IX 2011). ; 22. Jędrzejczyk D., 2001, Wprowadzenie do geografii humanistycznej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa. ; 23. Knox P., Pinch S., 2001, Urban morphology and the physical structure of cities, [w:] Urban Social Geography, Prentice-Hall, Harlow, s. 61–104. ; 24. Kopaliński W., 2000, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Bertelsmann Media, Warszawa. ; 25. Koter M., 1974, Fizjonomia, morfologia i morfogeneza miasta. Przegląd rozwoju oraz próba uściślenia pojęć, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, II, 55, Łódź. ; 26. Koter M., 1994, Od fizjonomii do morfogenezy i morfologii porównawczej. Podstawowe zagadnienia teoretyczne morfologii miast, [w:] M. Koter, J. Tkocz (red.), Zagadnienia geografii historycznej osadnictwa w Polsce. Materiały konferencyjne, Uniwersytet Łódzki, Toruń-Łódź. ; 27. Koter M., Kulesza M., 2010, The study of urban form in Poland, Urban Morphology. Journal of the ISUF, 15, 1 http://www.urbanform.org/online_public/index.shtml (22 IX 2011). ; 28. Kropf K.S., 2001, Conceptions of change in the built environment, Urban Morphology. Journal of the ISUF, 5, 1 s. 29–42. ; 29. Larkham P.J., 2011, Consolidated Urban Morphology reading list, Birmingham City University, UK. http://www.urbanform.org/bibliography.html (22 IX 2011). ; 30. Larkham P. J., Morton N., 2011, Drawing lines on maps: morphological regions and planning practices, Urban Morphology. Journal of the ISUF, 15, 2 http://www.urbanform.org/online_public/index.shtml (22 IX 2011). ; 31. Lin Y., Meulder B., Wang S., 2011, From village to metropolis: a case of morphological transformation in Guangzhou, China, Urban Morphology. Journal of the ISUF, 15, 1 http://www.urbanform.org/online_public/index.shtml (22 IX 2011). ; 32. Malinowski B., 1958, Szkice z teorii kultury, Książka i Wiedza, Warszawa. ; 33. Malinowski B., 1923 [2000], Problem znaczenia w językach pierwotnych, [w:] B. Malinowski, Jednostka, społeczność, kultura, Dzieła, t. 8, Wiedza Powszechna, Warszawa, s. 317–369. ; 34. Miszewska B., 2010, Badanie morfologii miast w ośrodku wrocławskim; [w:] S. Ciok, P. Mikoń (red.), Przekształcenia struktur regionalnych. Aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 133–145. ; 35. Obuchowski K., 1982, Kody orientacji i struktura procesów emocjonalnych, PWN, Warszawa. ; 36. Park R., 1926, The urban community as a spatial pattern and a moral order, [w:] E.W. Burgess (red.), The Urban Community, University of Chicago Press, Chicago, s. 3–18. ; 37. Pirveli M., 1999, Morfologia miast gruzińskich na tle europejskiej i orientalnej koncepcji urbanistycznej, Biblioteka Główna Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, maszynopis. ; 38. Pirveli M., 2000a, Miasto polskie – zmiany zachodzące w fizjonomii w latach 90-tych, Przestrzeń – Magazyn Planowania Przestrzennego, 11, 2, s. 23–29. ; 39. Pirveli M., 2000b, Podstawy teoretyczne urbanistyki socrealizmu, [w:] „Organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany”. XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 17–25. ; 40. Pirveli M., 2002a, Miasto gruzińskie w świetle europejskiej i orientalnej koncepcji urbanistycznej, Dialog, Warszawa. ; 41. Pirveli M., 2002b, Przemyślenia na temat badań morfologicznych formy urbanistycznej (osadniczej) w ujęciu włoskim i angielskim, Przestrzeń – Magazyn Planowania Przestrzennego, 16, 2, s. 20–25. ; 42. Pirveli M., 2005, Architektura mówi językiem symboli, [w:] B. Jałowiecki, A. Majer, M.S. Szczepański (red.), Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wallisa, Scholar, Warszawa, s. 95–103. ; 43. Pirveli M., 2006, Tożsamość kulturowa szczecinian – tezy badawcze, [w:] Cz. Koźmiński, M. Dutkowski, T. Radziejewska (red.), Człowiek i środowisko przyrodnicze Pomorza Zachodniego. Środowisko przyrodnicze i problemy społeczno-ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 194–200. ; 44. Pirveli M., 2008a, Miasto – przestrzeń semantyczna, Zapol, Szczecin. ; 45. Pirveli M., 2008b, Kultura a urbanizacja. Miasto bizantyjskie i muzułmańskie, Print Group, Szczecin. ; 46. Piszczek Z., (red.), 1983, Mała encyklopedia kultury antycznej, PWN, Warszawa. ; 47. Rego R.L., Meneguetti K.S., 2010, Planted towns and territorial organization: the morphology of a settlement process in Brazil, Urban Morphology. Journal of the ISUF, 15, 1 http://www.urbanform.org/online_public/index.shtml (22 IX 2011). ; 48. Ritter C., 1852, Einleitung zur allgemeinen vergleichenden Geographie, Verlag von Dietrich Reimer, Berlin. ; 49. Rykiel Z., Pirveli M., 2005, Środowisko przyrodnicze a środowisko geograficzne; ujęcie krytyczne, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red), Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie. Podstawowe idee i koncepcje w geografii, 1, ŁTN, Łódź-Toruń, s. 130–147. ; 50. Satoh S., 1996, The morphological transformation of Japanese castle-town cities, Urban Morphology. Journal of the ISUF, 1, s. 11–18. ; 51. Sawicka G., Pirveli M., 2005, Alternatywna morfologia przestrzeni zurbanizowanej, [w:] J. Adamowski (red.), Przestrzeń w języku i kulturze. Analizy tekstów literackich i wybranych dziedzin sztuki, UMCS, Lublin, s. 207–218. ; 52. Slater T.R., 1982, Urban genesis and medieval town planning in Warwickshire, [w:] T.R. Slater, P.J. Jarvis (red.), Field and Forest, GeoBooks, Norwich. ; 53. Suliborski A., 2004, Wnioski końcowe, [w:] A. Jackowski (red.), I Forum Geografów Polskich. Geografia u progu XXI wieku, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 101–105. ; 54. Tomczak W., 1999, Inżynieria dusz, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław. ; 55. Tüan Y. F., 1975, Images and mental maps, Annals of the Association of American Geographers, 65, 2, s. 205–213. ; 56. Wallis A., 1967, Definicja miasta. Symbole, [w:] M. Malikowski, S. Solecki (red.), 2001, Socjologia miasta. Wybór tekstów, Wydawnictwo WSP, Rzeszów, s. 67–83. ; 57. Whitehand J.W.R., red., 1981, The Urban Landscape: Historical Development and Management. Papers by M.G.R.Conzen, Institute of British Geographers, Special Edition, 13, London. ; 58. Whitehand J.W.R., Alauddin K., 1969, The town plans of Scotland: Some preliminary considerations, Scottish Geographical Magazine, 85, s. 109–121. ; 59. Xu Y., 2000, The Chinese City in Space and Time: The Development of Urban Form in Suzhou, University of Hawaii Press, Honolulu. ; 60. Znaniecki F., 1912, Humanizm i poznanie, Przegląd Filozoficzny, Warszawa. ; 61. Znaniecki F., 1975, Polityczne treści pojęcia Lebensraum oraz Grossraum, Przegląd Zachodni, 31, 1, 1–2, s. 117–137. ; 62. Znaniecki F., 1938, Socjologiczne podstawy ekologii ludzkiej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1, s. 89–119.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

83

Issue:

4

Start page:

507

End page:

529

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,7 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:3498 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2011.4.4

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information