Object structure

Title:

Prekursorzy niemieckiej geopolityki = Pioneers of German geopolitics

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 83 z. 4 (2011)

Creator:

Eberhardt, Piotr (1935- )

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

586 s. ; 24 cm

Subject and Keywords:

anthropogeography ; geopolitics ; Germany ; 18th-19th century

References:

1. Adler E., 1965, J G. Herder i oświecenie niemieckie, PWN, Warszawa. ; 2. Babicz J., 1959, Karol Ritter i jego wpływ na rozwój geografii w Polsce, Przegląd Geograficzny, 31, 3-4, s. 535–566. ; 3. Babicz J., 1961, Wincenty Pol. Metodologiczne założenia jego geografii i wpływ Rittera na ich ukształtowanie, Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej, Seria C, 4, Warszawa, s. 105–139. ; 4. Babicz J., 1962, Nauka o ludach Fryderyka Ratzla, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław. ; 5. Backhaus J.G., 1993, Gustav von Schmoller und die Probleme von Heute, Duncker u. Humblot, Berlin. ; 6. Balabkins N., 1988, Not by Theory: the Economics of Gustav Schmoller and ist Legacy to America, Duncker u. Humblot, Berlin. ; 7. Bromski K., 2008, Terytorium i przestrzeń. Geopolityczne podstawy i uwarunkowania rozwoju nazizmu w Niemczech w latach 1918–1939, Wrocławski Przegląd Międzynarodowy, 2, 1–2, s. 25–34. ; 8. Chodorowski J., 1969, Fichte – prekursor niemieckiej doktryny gospodarki wielkiej przestrzeni, Przegląd Zachodni, 25, 5, s. 87–108. ; 9. Chodorowski J., 1971, Niemiecka opozycja wobec rodzimych koncepcji gospodarki wielkiego obszaru, Przegląd Zachodni, 27, 2, 3–4, s. 378–401. ; 10. Chodorowski J., 1972, Niemiecka doktryna gospodarki wielkiego obszaru (Grossraumwirtschaft) 1800–1945, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk. ; 11. Czubiński A., 1999, Historyczne uwarunkowania rozwoju stosunków pomiędzy Polską a Niemcami i Rosją, [w:] Polska między Niemcami a Rosją, red. T. Wallas, Wydawnictwo Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań, s. 6–22. ; 12. Czubiński A. (red.), 1980, Pojęcia „Volk” i „Nation” w historii Niemiec, Wydawnictwo Uniwersytetuim. A. Mickiewicza, Poznań. ; 13. Eberhardt P., 2005, Geneza i rozwój niemieckiej koncepcji „Mitteleuropy”, Przegląd Geograficzny, 77, 2, s. 463–483. ; 14. Eberhardt P., 2008, Geneza niemieckiej doktryny Lebensraumu, Przegląd Geograficzny, 80, 4, s. 175–198. ; 15. Eberhardt P., 2009, Koncepcje geopolityczne Karla Haushofera, Przegląd Geograficzny, 81, 4, s. 527–549. ; 16. Fiedor K., 1991, Niemieckie plany integracji Europy na tle zachodnioeuropejskich doktryn zjednoczeniowych 1918–1945, PWN, Wrocław. ; 17. Fülster H., 1947, Volk ohne Raum. Braucht Deutschland neuen Lebensraum, Hamburger kulturverlag, Hamburg. ; 18. Goodrick-Clarke N., 2001, Okultystyczne źródła nazizmu, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa. ; 19. Grabska W., 1964, Ekonomiczna ekspansja Niemiec na wschód 1870–1939, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław. ; 20. Heyden G., 1958, Kritik der Deutschen Geopolitik. Wesen und soziale Funktion einer reaktionärensoziologischen Schule, Dietz, Berlin. ; 21. Hirszowicz M., 1955, O geopolityce, Myśl Filozoficzna, 5-6, s. 257–286. ; 22. Hładkiewicz W., 2009, Ideologia „Weltmachtpolitik” w doktrynie kolonializmu niemieckiego (Zarys problematyki), Geopolityka, 1(2), s. 127–132. ; 23. Jonca K., 1986, Doktryna polityczna i wojenna Helmutha von Moltke Starszego, [w:] Studia z najnowszej historii Niemiec i stosunków polsko-niemieckich, red. S. Sierpowski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań, s. 81–93. ; 24. Kamiński A.J., 1962, Militaryzm niemiecki. Główne zagadnienia społeczne i polityczne, Wyd. Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa. ; 25. Kirchhoff A., 2000, Jak powstają narody, [w:] Przestrzeń i polityka. Z dziejów niemieckiej myśli politycznej, wybór i opracowanie A. Wolff-Powęska i E. Schulz, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, s. 253–269. ; 26. Klin T., 2008, Wizje ładu międzynarodowego w niemieckiej i anglosaskiej myśli geopolitycznej w okresie II wojny światowej, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń. ; 27. Kmieciński J., 1994, Nacjonalizm w germanoznawstwie niemieckim w XIX i początkach XX wieku, Uniwersytet Łódzki, Łódź. ; 28. Kokot J., Sobański W., 1960, Mit o narodzie bez ziemi, Wydawnictwo Zachodnie, Poznań. ; 29. Kost K., 1989, The conception of politics in political geography and geopolitics in Germany, Political Geography Quarterly, 8, 4, s. 369–385. ; 30. Krasuski J., 1965, Z dziejów niemieckiej myśli politycznej XIX i XX wieku, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań. ; 31. Krog F., 1930, Paul de Lagarde und der deutsche Staat, Lehmann, München. ; 32. Kuderowicz Z., 1963, Fichte, Wiedza Powszechna, Warszawa. ; 33. Labuda G., 1963, Historiograficzna analiza tzw. niemieckiego „Naporu na Wschód”, [w:] Wschodnia ekspansja Niemiec w Europie Środkowej. Zbiór studiów nad tzw. niemieckim „Drang nach Osten”, red. G. Labuda, Instytut Zachodni, Poznań, s. 14–56. ; 34. Lach Z., Skrzyp J., 2007, Geopolityka i geostrategia, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa. ; 35. Litwin J., 1956, Szkice krytyczne o determinizmie geograficznym i geopolityce, Książka i Wiedza, Warszawa. ; 36. Lösch A., 1961, Gospodarka przestrzenna. Teoria lokalizacji, PWE, Warszawa. ; 37. Lougee R.W., 1962, Paul de Lagarde, 1827–1891: A Study of Radical Conservatism in Germany, Harvard UP, Oxford. ; 38. Maciejewski M., 1985, Ruch i ideologia narodowych socjalistów w Republice Weimarskiej. O źródłach i początkach nazizmu 1919–1924, PWN, Warszawa-Wrocław. ; 39. Mącior-Majka B., 2007, Generalny Plan Wschodni, Avalon, Kraków. ; 40. Madajczyk Cz., 1969, Początki nazistowskiej Grossraumwirtschaft, [w:] Naród i państwo. Praca ofiarowana Henrykowi Jabłońskiemu w 60 rocznicę urodzin, PWN, Warszawa, s. 261–269. ; 41. Malec J., 1999, Szkice z dziejów federalizmu i myśli federalistycznej w czasach nowożytnych, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. ; 42. Moczulski L., 1999, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Bellona, Warszawa. ; 43. von Moltke H., 1996, O Polsce, Wyd. Adiutor, Warszawa. ; 44. Mosse G.L., 1977, Kryzys ideologii niemieckiej. Rodowód intelektualny Trzeciej Rzeszy, Czytelnik, Warszawa. ; 45. Nowakowski S., bez roku, Geografia jako nauka i dzieje odkryć geograficznych. Encyklopedia T. I, Nakładem Trzaski, Everta i Michalskiego, Sp. Akc. Warszawa. ; 46. Olszewski H., 1980, „Volk” w ideologii nazizmu, [w:] Pojęcia „Volk” i „Nation” w historii Niemiec, red. A. Czubiński, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, s. 85–98. ; 47. Olszewski H., 1982a, Nauka historii w upadku. Studium o historiografii i ideologii historycznej w imperialistycznych Niemczech, PWN, Warszawa-Poznań. ; 48. Olszewski H., 1982b, Etapy rozwoju mitologii państwa pruskiego, [w:] Studia z dziejów myśli politycznej w Niemczech XIX i XX wieku, red. H. Olszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań, s. 11–32. ; 49. Olszewski H., 1989, Zwischen Begeisterung und Widerstand Deutsche Hochschullehrer und der Nationalsozialismus, Instytut Zachodni, Poznań. ; 50. Pawłowski S., 1938, Geografia jako nauka i przedmiot nauczania, Książnica Atlas, Lwów-Warszawa. ; 51. Penck A., 1925, Deutscher Volks – und Kulturboden, [w:] Volk unter Völkern, Bücher des Deutschtums, red. K. E. von Loesch, A Hillen-Ziegfeld Verlag, Breslau. ; 52. Połomski F., 1982, Teoria „krwi i ziemi” (Blut und Boden), [w:] Studia z dziejów myśli politycznej w Niemczech XIX i XX wieku, red. H. Olszewski, Wyd. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań, s. 207–230. ; 53. Przestrzeń i polityka. Z dziejów niemieckiej myśli politycznej, 2000, wybór i opracowanieA. Wolff-Powęska i E. Schulz, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań. ; 54. Sass H.M., 1973, Die philosophische Erkunde des Hegelianers Ernst Kapp, Hegelstudien, 8, Hamburg, s. 163–181. ; 55. Schach A., 1996, Carl Ritter (1779–1859). Naturphilosophie und Geographie, Lit Verlag, Berlin-Hamburg-Münster. ; 56. Schach A., 2006, Alfred Kirchhoff (1838–1907): „Erdkunde“ und „Nation“, Tectum Verlag, Marburg. ; 57. Sprengel R., 1996, Kritik der Geopolitik. Ein deutscher Diskurs 1914–1944, Academie Verlag, Berlin. ; 58. Świderski B., 1949, Niemiecka doktryna geopolityki, Przegląd Zachodni, 5, 2, 7–8, s. 215–221. ; 59. Tokarczyk R., 2005, Współczesne doktryny polityczne, Zakamycze, Kraków. ; 60. Wolff-Powęska A., 1973, Polityczne aspekty badań geograficznych w Niemczech, Przegląd Zachodni, 29, 3, s. 17–40. ; 61. Wolff-Powęska A., 1975, Polityczne treści pojęcia Lebensraum oraz Grossraum, Przegląd Zachodni, 31, 1, 1–2, s. 117–137. ; 62. Wolff-Powęska A., 1979, Doktryna geopolityki w Niemczech, Instytut Zachodni, Poznań. ; 63. Wolff-Powęska A., 1982, Constantin Frantz i ideologia „środkowoeuropejskiej” Federacji Niemieckiej, [w:] Studia z dziejów myśli politycznej w Niemczech XIX i XX wieku, red. H. Olszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań, s. 55–69. ; 64. Wróblewski T.S., 1977, Naród–państwo–kultura. Nowe interpretacje idei społeczno-politycznych J. G. Herdera, Przegląd Zachodni, 33, 4, s. 1–20. ; 65. Zdziechowski M., 1999, W obliczu końca, Stowarzyszenie Kulturalne „Fronda”, Warszawa. ; 66. Zernack K., 2006, Niemcy–Polska. Z dziejów trudnego dialogu historiograficznego, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań. ; 67. Zmarzlik H.G., 1963, Der Sozialdarwinismus in Deutschland als geschichtlisches Problem, Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, 11, s. 245–273.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

83

Issue:

4

Start page:

453

End page:

482

Resource Type:

Article

Format:

File size 0,6 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2011.4.2

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund