Object structure

Title:

Podziały wewnętrzne w Republice Czeskiej = Perceived internal divisions in the Czech Republic

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 82 z. 4 (2010)

Creator:

Siwek, Tadeusz

Publisher:

IGiPZ PAN

Date issued/created:

2010

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

podziały terytorialne ; Czechy ; percepcja ; mapy mentalne ; regiony kulturowe ; regiony administracyjne

References:

1. Andrle A., 2001, Demografická stagnace našich největších měst, Urbanismus a územní rozvoj, 6, 6, s. 19–22.
2. Bičík I., Štěpánek V., 1994, Post-war changes of the land use structure in Bohemia and Moravia. Case study Sudetenland, GeoJournal, 32, 3, s. 253–259.
3. Blažek J., Csank P., 2007, The West-East gradient and regional development: the case of the Czech Republic, Acta Universitatis Carolinae. Geographica, 40, 1–2, s. 89–108.
4. Blažek J., Uhlíř D., 2002, Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, klasifikace, Karolinum, Praha.
5. Burcin B., Drbohlav D., Kučera T., 2008, Možnosti migračního řešení perspektivního úbytku a demografického stárnutí obyvatelstva České republiky, Sociologický časopis, 44, 4, s. 653–682.
6. Chromý P., 2000, Historickogeografické aspekty vymezování pohraničí jako součást geografické analýzy, Geografie – Sborník České geografické společnosti, 105, 1, s. 63–76.
7. Dami A., 1976, Les frontières Européennes de 1900 à 1975: Histoire territoriale de l’Europe, Edition Médecine et Hygiène, Paris.
8. Daněk P., 1993, Moravian and Silesian nationalities: A new phenomenon in the ethnic map of the Czech lands?, GeoJournal, 30, 3, s. 249–254.
9. Daněk P., Štěpánek V., 1992, Územní diferenciace náboženského vyznání obyvatel českých zemí 1930–1991, Geografie – Sborník České geografické společnosti, 97, 3, s. 129–145.
10. Fialová D., 2001, Druhé bydlení a jeho vztah k periferním oblastem, Geografie – Sborník České geografické společnosti, 106, 1, s. 36–47.
11. Gould P., White R., 1974, Mental Maps, Penguin, New York-Baltimore.
-
12. Halás M., Klapka P., 2010, Regionalizace Česka z hlediska modelování prostorových interakcí, Geografie, 115, 2, s. 144–160.
13. Hampl M., Ježek J., Kühnl K., 1978, Sociálněgeografická regionalizace ČSR, Československá demografická společnost při ČSAV, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha.
14. Hampl M., Gardavský V., Kühnl K., 1987, Regionální struktura a vývoj systému osídlení ČSR, Univerzita Karlova, Praha.
15. Havlíček T., 2006, Church-state relations in Czechia, GeoJournal, 67, 4, s. 331–340.
16. Havlíček T., Chromý P., 2001, Příspěvek k teorii polarizovaného vývoje území se zaměřenímna periférní oblasti, Geografie – Sborník České geografické společnosti, 106, 1,s. 1–11.
17. Havlíček T., Hupková M., 2008, Religious landscape in Czechia: new structures and trends,Geografie – Sborník České geografické společnosti, 113, 3, s. 302–319.
18. Horská P., Maur E., Musil J., 2002, Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa, Paseka, Litomyšl.
19. Jeřábek M., Dokoupil J., Havlíček T., 2004, České pohraničí: bariéra nebo prostor zprostředkování?, Academia, Praha.
20. Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 VI 2010 r. 2010, GUS, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/, strona internetowa GUS (20.11.2010).
21. Mareš M., 2003, Etnické a regionální strany v ČR po roce 1989, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno, 1 wyd.
22. Městská a obecní statistika, 2010, Český statistický úřad; www.czso.cz, strona internetowa Czeskiego Urzędu Statystycznego (23.10.2010).
23. Musil J., Müller J., 2008, Vnitřní periferie v České republice jako mechanismus sociální exkluze, Sociologický časopis, 44, 2, s. 321–348.
24. Náboženské vyznání obyvatelstva, 2004, Český statistický úřad; www.czso.cz, strona internetowa Czeskiego Urzędu Statystycznego (15.10.2010).
25. Nezaměstnanost v České republice ke dni 31.12.2009, 2010, Český statistický úřad; www.czso.cz, strona internetowa Czeskiego Urzędu Statystycznego (19.10.2010).
26. Novotná M. (red.), 2005, Problémy periférních oblastí, Univerzita Karlova, Praha.
27. Okresy České republiky v roce 2008. Tab. 3.8. Zaměstnanci a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů a místa pracoviště za rok 2007, 2008, Český statistický úřad; www.czso.cz, strona internetowa Czeskiego Urzędu Statystycznego (1.10.2010).
28. Ouředníček M., 2003, Suburbanizace Prahy, Sociologický časopis, 39, 2, s. 235–253.
29. Perlín R., Šimíčková A., 2008, Criteria of a succesful rural municipalit,. Europa XXI, 17, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 29–43.
30. Ptáček P., 1997, Suburbanizační proces v zázemí Prahy v 1. polovině 90. Let, Územní plánovánía urbanismus, 24, 1/2, s. 13–14.
31. Počet obyvatel v obcích k 1.1.2010. 2010, Český statistický úřad; www.czso.cz, strona internetowa Czeskiego Urzędu Statystycznego (3.10.2010).
32. Rozmístění a koncentrace obyvatelstva ČR: časová řada 1961–2001, 2004, Český statistický úřad; www.czso.cz, strona internetowa Czeskiego Urzędu Statystycznego (22.11.2010).
33. Rumpel P., Siwek T., 2006, Marketing terytorialny a kreowanie regionów: przykład czeski, Przegląd Geograficzny, 78, 2, s. 191–205.
34. Siwek T., 1988, Území Československa očima studentů geografie, Sborník Československé geografické společnosti, 93, 1, s. 31–37.
35. Siwek T., 1995, Narodowość śląska w byłej Czechosłowacji, [w:] Kultura ludowa na pograniczu, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, 1520, Katowice, s. 46–53.
36. Siwek T., 2002, Morawianie, Sprawy Narodowościowe – Seria Nowa, 11, 20, s. 125–137.
37. Siwek T., 2002, Czeskie miasta po roku 1989, [w:] J. Słodczyk (red.), Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 45–52.
38. Siwek T., 2005, Laicisation Process in Czechia: Spatial Analysis, Religion in the Time of Changes: Space, Society, Economy, 7, s. 227–233.
39. Siwek T., 2006, Czech Silesia: A Periphery of the Czech State, Europa XXI, 15, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 145–150.
40. Siwek T., 2007, Morawianie i Ślązacy w Republice Czeskiej: mniej niż naród, więcej niż region, [w:] M.W. Wanatowicz (red.), Józef Chlebowczyk – badacz procesów narodotwórczych, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, 2463, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 145–155.
41. Siwek T., Bogdová K., 2007, České kulturně-historické regiony ve vědomí svých obyvatel, Sociologický časopis, 43, 5, s. 1039–1053.
42. Siwek T., Bogdová K., 2008, Badania tożsamości terytorialnej w Republice Czeskiej, [w:] E. Orłowska (red.), Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne, t. V, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 45–56.
43. Siwek T., Kaňok J., 2000, Vědomí slezské identity v mentální mapě, Ostravská univerzita, Ostrava.
44. Spilková J., 2007, Foreign firms and the perception of regions in the Czech Republic: A statistical examination, Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 98, 2, s. 260–275.
45. Spousta J., 1999, České církve očima sociologických výzkumů, [w:] J. Hanuš (red.), Náboženství v době společenských změn, Masarykova univerzita, Brno, s. 73–90.
46. Srb V., 1997, Náboženské vyznání a demografické, sociálně-ekonomické a kulturní charakteristiky obyvatelstva, Demografie, 39, 3, s. 191–292.
47. Staněk T., 1991, Odsun Němců z Československa 1945–1947, Academia – Naše vojsko, Praha.
48. Statistický lexikon obcí Republiky československé 1935, 1935, Československý statistický úřad, Praha.
49. Statistický lexikon obcí České republiky 2005, 2005, Český statistický úřad, Praha.
50. Sýkora L., red., 2002, Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky, Ústav pro ekopolitiku, Praha.
51. Žáček R., 1995, Z historii regionalizmu i separatyzmu morawskiego, [w:] M.W. Wanatowicz (red.), Regionalizm a separatyzm – historia i współczesność. Śląsk na tle innych obszarów, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 149–157.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

82

Issue:

4

Start page:

531

End page:

548

Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 0,6 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2010.4.3

Source:

CBGiOŚ, sygn. Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R