Object structure

Title:

Podziały wewnętrzne w Republice Czeskiej = Perceived internal divisions in the Czech Republic

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 82 z. 4 (2010)

Creator:

Siwek, Tadeusz

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

territorial divisions ; perceptions ; mental maps ; cultural regions ; administrative regions ; Czechia

References:

1. Andrle A., 2001, Demografická stagnace našich největších měst, Urbanismus a územní rozvoj, 6, 6, s. 19–22. ; 2. Bičík I., Štěpánek V., 1994, Post-war changes of the land use structure in Bohemia and Moravia. Case study Sudetenland, GeoJournal, 32, 3, s. 253–259. ; 3. Blažek J., Csank P., 2007, The West-East gradient and regional development: the case of the Czech Republic, Acta Universitatis Carolinae. Geographica, 40, 1–2, s. 89–108. ; 4. Blažek J., Uhlíř D., 2002, Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, klasifikace, Karolinum, Praha. ; 5. Burcin B., Drbohlav D., Kučera T., 2008, Možnosti migračního řešení perspektivního úbytku a demografického stárnutí obyvatelstva České republiky, Sociologický časopis, 44, 4, s. 653–682. ; 6. Chromý P., 2000, Historickogeografické aspekty vymezování pohraničí jako součást geografické analýzy, Geografie – Sborník České geografické společnosti, 105, 1, s. 63–76. ; 7. Dami A., 1976, Les frontières Européennes de 1900 à 1975: Histoire territoriale de l’Europe, Edition Médecine et Hygiène, Paris. ; 8. Daněk P., 1993, Moravian and Silesian nationalities: A new phenomenon in the ethnic map of the Czech lands?, GeoJournal, 30, 3, s. 249–254. ; 9. Daněk P., Štěpánek V., 1992, Územní diferenciace náboženského vyznání obyvatel českých zemí 1930–1991, Geografie – Sborník České geografické společnosti, 97, 3, s. 129–145. ; 10. Fialová D., 2001, Druhé bydlení a jeho vztah k periferním oblastem, Geografie – Sborník České geografické společnosti, 106, 1, s. 36–47. ; 11. Gould P., White R., 1974, Mental Maps, Penguin, New York-Baltimore. ; - ; 12. Halás M., Klapka P., 2010, Regionalizace Česka z hlediska modelování prostorových interakcí, Geografie, 115, 2, s. 144–160. ; 13. Hampl M., Ježek J., Kühnl K., 1978, Sociálněgeografická regionalizace ČSR, Československá demografická společnost při ČSAV, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha. ; 14. Hampl M., Gardavský V., Kühnl K., 1987, Regionální struktura a vývoj systému osídlení ČSR, Univerzita Karlova, Praha. ; 15. Havlíček T., 2006, Church-state relations in Czechia, GeoJournal, 67, 4, s. 331–340. ; 16. Havlíček T., Chromý P., 2001, Příspěvek k teorii polarizovaného vývoje území se zaměřenímna periférní oblasti, Geografie – Sborník České geografické společnosti, 106, 1,s. 1–11. ; 17. Havlíček T., Hupková M., 2008, Religious landscape in Czechia: new structures and trends,Geografie – Sborník České geografické společnosti, 113, 3, s. 302–319. ; 18. Horská P., Maur E., Musil J., 2002, Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa, Paseka, Litomyšl. ; 19. Jeřábek M., Dokoupil J., Havlíček T., 2004, České pohraničí: bariéra nebo prostor zprostředkování?, Academia, Praha. ; 20. Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 VI 2010 r. 2010, GUS, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/, strona internetowa GUS (20.11.2010). ; 21. Mareš M., 2003, Etnické a regionální strany v ČR po roce 1989, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno, 1 wyd. ; 22. Městská a obecní statistika, 2010, Český statistický úřad; www.czso.cz, strona internetowa Czeskiego Urzędu Statystycznego (23.10.2010). ; 23. Musil J., Müller J., 2008, Vnitřní periferie v České republice jako mechanismus sociální exkluze, Sociologický časopis, 44, 2, s. 321–348. ; 24. Náboženské vyznání obyvatelstva, 2004, Český statistický úřad; www.czso.cz, strona internetowa Czeskiego Urzędu Statystycznego (15.10.2010). ; 25. Nezaměstnanost v České republice ke dni 31.12.2009, 2010, Český statistický úřad; www.czso.cz, strona internetowa Czeskiego Urzędu Statystycznego (19.10.2010). ; 26. Novotná M. (red.), 2005, Problémy periférních oblastí, Univerzita Karlova, Praha. ; 27. Okresy České republiky v roce 2008. Tab. 3.8. Zaměstnanci a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů a místa pracoviště za rok 2007, 2008, Český statistický úřad; www.czso.cz, strona internetowa Czeskiego Urzędu Statystycznego (1.10.2010). ; 28. Ouředníček M., 2003, Suburbanizace Prahy, Sociologický časopis, 39, 2, s. 235–253. ; 29. Perlín R., Šimíčková A., 2008, Criteria of a succesful rural municipalit,. Europa XXI, 17, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 29–43. ; 30. Ptáček P., 1997, Suburbanizační proces v zázemí Prahy v 1. polovině 90. Let, Územní plánovánía urbanismus, 24, 1/2, s. 13–14. ; 31. Počet obyvatel v obcích k 1.1.2010. 2010, Český statistický úřad; www.czso.cz, strona internetowa Czeskiego Urzędu Statystycznego (3.10.2010). ; 32. Rozmístění a koncentrace obyvatelstva ČR: časová řada 1961–2001, 2004, Český statistický úřad; www.czso.cz, strona internetowa Czeskiego Urzędu Statystycznego (22.11.2010). ; 33. Rumpel P., Siwek T., 2006, Marketing terytorialny a kreowanie regionów: przykład czeski, Przegląd Geograficzny, 78, 2, s. 191–205. ; 34. Siwek T., 1988, Území Československa očima studentů geografie, Sborník Československé geografické společnosti, 93, 1, s. 31–37. ; 35. Siwek T., 1995, Narodowość śląska w byłej Czechosłowacji, [w:] Kultura ludowa na pograniczu, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, 1520, Katowice, s. 46–53. ; 36. Siwek T., 2002, Morawianie, Sprawy Narodowościowe – Seria Nowa, 11, 20, s. 125–137. ; 37. Siwek T., 2002, Czeskie miasta po roku 1989, [w:] J. Słodczyk (red.), Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 45–52. ; 38. Siwek T., 2005, Laicisation Process in Czechia: Spatial Analysis, Religion in the Time of Changes: Space, Society, Economy, 7, s. 227–233. ; 39. Siwek T., 2006, Czech Silesia: A Periphery of the Czech State, Europa XXI, 15, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 145–150. ; 40. Siwek T., 2007, Morawianie i Ślązacy w Republice Czeskiej: mniej niż naród, więcej niż region, [w:] M.W. Wanatowicz (red.), Józef Chlebowczyk – badacz procesów narodotwórczych, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, 2463, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 145–155. ; 41. Siwek T., Bogdová K., 2007, České kulturně-historické regiony ve vědomí svých obyvatel, Sociologický časopis, 43, 5, s. 1039–1053. ; 42. Siwek T., Bogdová K., 2008, Badania tożsamości terytorialnej w Republice Czeskiej, [w:] E. Orłowska (red.), Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne, t. V, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 45–56. ; 43. Siwek T., Kaňok J., 2000, Vědomí slezské identity v mentální mapě, Ostravská univerzita, Ostrava. ; 44. Spilková J., 2007, Foreign firms and the perception of regions in the Czech Republic: A statistical examination, Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 98, 2, s. 260–275. ; 45. Spousta J., 1999, České církve očima sociologických výzkumů, [w:] J. Hanuš (red.), Náboženství v době společenských změn, Masarykova univerzita, Brno, s. 73–90. ; 46. Srb V., 1997, Náboženské vyznání a demografické, sociálně-ekonomické a kulturní charakteristiky obyvatelstva, Demografie, 39, 3, s. 191–292. ; 47. Staněk T., 1991, Odsun Němců z Československa 1945–1947, Academia – Naše vojsko, Praha. ; 48. Statistický lexikon obcí Republiky československé 1935, 1935, Československý statistický úřad, Praha. ; 49. Statistický lexikon obcí České republiky 2005, 2005, Český statistický úřad, Praha. ; 50. Sýkora L., red., 2002, Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky, Ústav pro ekopolitiku, Praha. ; 51. Žáček R., 1995, Z historii regionalizmu i separatyzmu morawskiego, [w:] M.W. Wanatowicz (red.), Regionalizm a separatyzm – historia i współczesność. Śląsk na tle innych obszarów, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 149–157.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

82

Issue:

4

Start page:

531

End page:

548

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,6 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2010.4.3

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

×

Citation

Citation style: