Object structure

Title:

Oktawian Jeleński – Polak w carskim mundurze : o Rosjanach i relacjach polsko-rosyjskich w XIX wieku

Subtitle:

Oktawian Jeleński – a Pole in the Tsarist Military Uniform : on the Russians and Polish-Russian Relationsin the Nineteenth Century ; Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 54 z. 1 (2019)

Creator:

Caban, Wiesław

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2019

Description:

p. 117-134 ; Abstracts in English and Russian

Subject and Keywords:

Poland - relations - Russia - 19th c. ; Poland - 1863-1864 (January Uprising) - foreign public opinion, Russian ; Jeleński, Oktawian ; Tsarist Russia 19th c.

Abstract:

From his position of tsarist army officer, Oktawian Jeleński characterises Russian society from the 1840s to the 1880s. He describes the attitude of the Russian elite to the January Uprising. He criticizes Russia’s policy towards Poles living in the Stolen Lands. In his opinion, the Poles here felt the policy of reprisal and victimisation far more strongly than in the depths of the Russian Empire.

References:

Bazylow L., Dzieje Rosji 1801–1917, Warszawa 1977.
Caban W., Michalska-Bracha L., Kobiety powstania styczniowego na Syberii. Zesłanki do Usola i Kunguru, w: Postawy i aktywność kobiet w czasie powstania styczniowego 1863–1864, red. T. Kulak, J. Dufrat, M. Piotrowska-Marchewa, Wrocław 2013, s. 163–189.
Caban W., Rosjanie i Sybiracy o zesłańcach postyczniowych, w: Польские ссыльныьше в Сибири во второй половине XVIII-начале XX века в восприятии россицской администрации, переселенцев и коренных народов Сибири, ред. С.А. Мулина, Омск 2015, s. 31–39.
Caban W., W służbie imperium, czy ofiary imperium? Polacy w carskim korpusie oficerskim w XIX wieku, w: Ofiary imperium. Imperia jako ofiary. 44 spojrzenia, red. A. Nowak, Warszawa 2010, s. 214–226.
Caban W., Wpływ służby Polaków w armii carskiej na świadomość narodową w dobie międzypowstaniowej, w: Przełomy w historii. XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Wrocław, 15–18 września 1999 roku. Pamiętnik, t. 2, cz. 2, Toruń 2000, s. 73–85.
Djakow W., Miller I., Ruch rewolucyjny w armii rosyjskiej a powstanie styczniowe, Wrocław 1967.
Fiedosowa T.F., Polskie organizacje patriotyczne w Moskwie 1857–1866, tłum. M. Skowronek, przygot. do dr. i koment. J. Skowronek, Warszawa 1984.
Giller A., Korpus Kadetów w Brześciu Litewskim, w: idem, Z wygnania, t. 1, Lwów 1870, s. 33–60.
Głębocki H., Kresy imperium. Szkice i materiały do dziejów polityki Rosji wobec jej peryferii (XVIII–XXI wiek), Kraków 2006.
Kmiecik Z., „Kraj” za czasów redaktorstwa Erazma Piltza, Warszawa 1969.
Łukawski Z., Ludność polska w Rosji 1863–1914, Wrocław 1978.
Śliwowska W., Zesłańcy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej połowie XIX wieku, Warszawa 1998.
Zdrada J., Droga emigranta (Henryk Wyziński 1834–1879), „Kwartalnik Historyczny” 78 (1971), nr 1, s. 49–68.
Zdrada J., Jarosław Dąbrowski 1836–1871, Kraków 1973.
Бригадин П.И., Лукашевич А.М., Мятежный корпус. Из истории Александровского Брестского кадетского корпуса (1842–1863), Минск 2007.
Горизонтов Л.Е., Парадоксы имперской политики: поляки в России и русские в Польше (XIX – начало XX в.), Москва 1999.
Мартианова И.Ю., Воспоминания поляка о старообрядцах России (вторая половина XIX в.), w: Поляки в России: Эпохи и судьбы, Краснодар 2009, s. 44–50.

Relation:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Volume:

54

Issue:

1

Start page:

117

End page:

134

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1230-5057 ; 2353-6403 ; 10.12775/SDR.2019.1.06

Source:

IH PAN, sygn. A.453/45/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/45/1 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; rus

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ;