Object structure

Title:

Konfederacja targowicka w 1792 r. w świetle korespondencji służbowej rosyjskiego generała Michaiła Kreczetnikowa

Subtitle:

Targowica Confederation of 1792 in the Light of Official Correspondence of Russian General Mikhail Krechetnikov ; Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 54 z. 1 (2019)

Creator:

Anìpârkoǔ, Vadzìm Vadzìmavìč (1977- )

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2019

Description:

p. 75-97 ; Abstracts in English and Russian

Subject and Keywords:

Poland - 1792-1793 (Targowica Confederation) ; Polish-Russian war (1792) ; Krečetnikov, Mihail Nikitič (1729-1793) ; Kossakowski, Szymon Marcin (1741-1794) ; military correspondence

Abstract:

A detailed analysis of the correspondence of Gen. Mikhail N. Krechetnikov, who was the commander of the Russian army in the war of 1792 with the task to take over the territory of the Grand Duchy of Lithuania and support the Targowica confederates in establishing local confederations, gives new, important information about these events. First of all, it shows a signifi cant discrepancy between the information contained in the published reports of Gen. Krechetnikov to Empress Catherine II and Platon A. Zubov as well as in the unpublished and little-known part of his correspondence to Nikolai I. Saltykov.

References:

Dolinskas V., Simonas Kosakovskis: politinė ir karinė veikla Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 1763–1794, Vilnius 2003.
Lord R.H., Drugi rozbiór Polski, tłum. A. Jaraczewski, Warszawa 1973.
Maksimowicz K., Oświeceniowy rebus polityczny. O ukrytych w akrostychach nazwiskach wodzów targowickich, „Napis” 2011, seria 17, s. 111–121.
Rolnik D., Michał Zaleski – moralne dylematy targowiczanina. O postawie politycznej marszałka konfederacji targowickiej województwa brzesko-litewskiego w latach 1788–1793, „Wieki Stare i Nowe” 3 (2003), s. 90–108.
Rolnik D., O postawach szlachty litewskiej wobec konfederacji targowickiej w 1792 roku, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 1 (2004), s. 73–96.
Rolnik D., Z dziejów związku targowickiego na Litwie. O powstaniu i działalności konfederacji mińskiej w latach 1792–1793, w: W podróży przez wiek osiemnasty. Studia i szkice z epoki nowożytnej, red. A. Perłakowski, M. Wyszomirska, M. Zwierzykowski, Kraków 2015, s. 317–336.
Šmigelskytė-Stukienė R., Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės konfederacijos susidarymas ir veikla 1792–1793 metais, Vilnius 2003.
Smoleński W., Konfederacja targowicka, Kraków 1903.
Walicki А., Stanisław Moniuszko, Warszawa 1873.
Wolański А., Wojna polsko-rosyjska 1792 r., Warszawa 1996.
Аніпяркоў В.В., Гандаль правіянтам і фуражом у 1792–1793 гг. у кантэксце адносін паміж шляхтай Вялікага Княства Літоўскага і войскамі Расійскай імперыі, w: Гісторыя гандлю на тэрыторыі Беларусі, уклад. А.А. Скеп’ян, Мінск 2016, s. 201–211.
Анішчанка Я., Ваеннае забеспячэнне Расіяй другога падзелу Рэчы Паспалітай, „Беларускі гістарычны агляд” 15 (2008), s. 365–374.
Иловайский Д.И., Гродненский сейм 1793 г. Последний сейм Речи Посполитой, Москва 1870.
Карпеев И., Документы личных фондов Российского государственного военно-исторического архива по истории российско-польской войны 1792 г. на территории Великого княжества Литовского, w: Мірскі замак у кантэксце падзелаў Рэчы Паспалітай і вайны 1812 г., ред. В.М. Папко, Мінск 2013, s. 7–13, http://mirzamak.by/admin-panel/ vendor/kcfinder/upload/files/Publications/vojna_1812/1_karpeev_dokumenty.pdf (dostęp: 6.09.2019).
Курукин И.В., Платон Зубов – «министр всех частей правления»: фаворитизм на исходе XVIII столетия, „Quaestio Rossica” 2015, № 3, s. 200–226.
Никитин М.Г., К вопросу о добровольном присоединении белорусской шляхты к Тарговицкой конфедерации, „Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта” (1995), Серыя 3, № 1, s. 15–19.
Стегний П.В., Разделы Польши и дипломатия Екатерины II. 1772, 1793, 1795, Москва 2002.

Relation:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Volume:

54

Issue:

1

Start page:

75

End page:

97

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1230-5057 ; 2353-6403 ; 10.12775/SDR.2019.1.04

Source:

IH PAN, sygn. A.453/45/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/45/1 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; rus

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ;