Object structure

Title:

Delimitation of the systems of protected areas according to the criteria of landscape ecology upon the example of Polesie Lubelskie

Creator:

Chmielewski, Tadeusz Jan (1950- )

Contributor:

Research Centre for the Protection of Nature and Natural Resources of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Date issued/created:

1990

Description:

21 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 28-29 ; ISSN 0009-6172

Subject and Keywords:

protected area system ; Polesie Lubelskie

References:

Andrzejewski R. 1983. W poszukiwaniu teorii fizjocenozy. Wiad. Ekol. 29 (2): 93-125.
Bartkowski T. 1983. O rozwoju i istocie pojęcia "ekologia krajobrazu". W: Dyskusja nad pojęciem ekologii krajobrazu. Pod red. T. Bartkowski. Poznańskie Tow. Przyj. Nauk o Ziemi, Oddział Wielkopolski, Poznań, 46-78.
Chmielewski T. J. 1986a. Analiza stosunków ekologicznych jako wstępny etap planowania zagospodarowania przestrzennego parków krajobrazowych (na przykładzie Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia). Człowiek i Środowisko 10, 3: 325-349.
Chmielewski T. J. 1986b. W sprawie utworzenia parku narodowego na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Chrońmy Przyr. Ojczystą, t. XLII, z. 4: 61-67.
Chmielewski T. J. 1987. Zarys ekologicznej struktury krajobrazu w rejonie LZW. W: Określenie dróg przenoszenia abiotycznego i ekologicznego głównych polutantów w regionie LZW. Tom. 1: Stan badań obszrów LZW ze szczególnym uwzględnieniem CRW. Red. L. Pawłowski, J. Malicki. Prace Naukowe Politechniki Lubelskiej nr 171, Politechnika Lubelska, s. 366-381.
Chmielewski T. J. 1988a. O strefowo-pasmowo-węzłowej strukturze układów ponadekosystemowych. Wiad. Ekol. 34, 2: 165-185.
Chmielewski T. J. 1988b. Regionalne zespoły obszarów chronionych: problemy funkcjonowania przyrody i gospodarki. W: Problemy tworzenia i funkcjonowania systemu obszarów chronionych w Polsce środkowo-wschodniej i na Ukrainie. Materiały z konferencji naukowej w Zamościu, UW Zamość, IGPiK Lublin i TWWP Lublin.
Chmielewski T. J. 1988c. Problemy utworzenia i funkcjonowania Poleskiego Parku Narodowego. W: Problemy tworzenia i funkcjonowania systemu obszarów chronionych w Polsce środkowo-wschodniej i na Ukrainie. Materiały z konferencji naukowej w Zamościu, 21-23 września 1988, Lublin-Zamość, s. 165-177.
Chmielewski T. J., Sołtys M. 1987. Analiza i ocena zmian w szacie roślinnej LZW ze szczególnym uwzględnieniem CRW TUP O. Lublin. Maszynopis, ss. 119, mapa 1 : 100 000 i 1 : 50 000.
Chmielewski T. J., Harasimiuk M., Wilgat T. 1989. Kształtowanie systemu obszarów chronionych Polski środkowowschodniej. W: Parki krajobrazowe szkołą ekologicznego myślenia i działania. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej w Kazimierzu Dolnym w dn. 15-17 maja 1989. UW Lublin, UMCS Lublin, PZITS NOT O. Lublin., Zarząd Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Lublin-Kazimierz.
Fijałkowski D. 1983. Ochrona przyrody w makroregionie lubelskim. UMCS, Lublin.
Gacka-Grzesikiewicz E. 1976. Ekologiczne problemy tworzenia nowych typów obszarów chronionych jako formy ochrony środowiska. Wiad. Ekol. 22, 1: 3-25.
Gacka-Grzesikiewicz E., Różycka W. 1977. Obszary chronione a przestrzenna struktura aglomeracji. IKŚ Warszawa, ss. 76.
Gacka-Grzesikiewicz E. i inni 1979. Koncepcja ekologicznego systemu obszarów chronionych dla województwa chełmskiego. Człowiek i Środowisko nr 2.
Kassenberg A., Rolewicz C. 1985. Przestrzenna diagnoza ochrony środowiska w Polsce. Studia KPZK PAN, t. 39, PWN Warszawa, ss. 126.
Kondracki J. 1978. Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa.
Naveh Z., Lieberman S. V. 1984. Landscape ecology. Theory and application. Springer Verlag, New York, London, Tokyo, ss. 376.
Piotrowska M., Wójciak J., Borchulski Z. 1990. Bagno Bubnów, projektowany rezerwat faunistyczny w województwie chełmskim. Chrońmy Przyr. Ojczystą. 46, 4-5: 54-61.
Wilgat T. z zespołem 1986. Projekt sieci parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie lubelskim. Etap II SITR Lublin, maszynopis, ss. 68, mapy 1 : 100 000.
Wolfram K. 1985. Zielone Płuca Polski. Przyroda Polska 5/6: 9-11.
Założenia planu przestrzennego zafospodarowania kraju do 1995 r. Komisja Planowania przy Radzie Ministrów, Warszawa 1986.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

46

Issue:

4-5

Start page:

20

End page:

29

Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.