polski   English  

Publication

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 37

Publication structure:
 • Studia Obszarów Wiejskich
  • t. 37 (2015) : Wiejskie obszary funkcjonalne
   • Spis treści
   • Wprowadzenie
   • Mazur M. i in. - Wiejskie Obszary Funkcjonalne – próba metodyczna wyznaczenia ich obszarów i granic = Rural functional areas – methodical attempt of determining their areas and boundaries
   • Wójcik M. - Koncepcje badań funkcjonalnych wsi i ich związek z planowaniem rozwoju = Concepts of rural functional studies and their relation to development planning
   • Heffner K., Klemens B. - Wiejskie obszary funkcjonalne w kontekście dostępu do usług publicznych (na przykładzie województwa opolskiego) = Rural Functional Areas in the context of access to public services (Example of the Opolskie Voivodeship)
   • Suliborski A. - Wykorzystanie koncepcji „funkcji miejsca” w badaniach wielofunkcyjności obszarów wiejskich (przykład gminy miejsko-wiejskiej Rzgów w powiecie wschodnio-łódzkim) = Application of the sense of place concepts in the analysis of rural areas multifunctional development ...
   • Falkowski J. - Geografia wsi – próba ujęcia systemowego = Rural geography – an attempt to systemic approach
   • Churski P., Borowczak A., Perdał R. - Czynniki rozwoju obszarów stagnacji w Polsce a ukierunkowanie interwencji środków unijnych = Development factors for economic stagnation areas in Poland in light of targeting the EU structural investments
   • Kołodziejczak A. - Wielofunkcyjność rolnictwa jako czynnik rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich w Polsce = Multifunctionality of agriculture as a sustainable development factor of rural areas in Poland
   • Flaga M., Wesołowska M. - Kierunki specjalizacji funkcjonalnej obszarów wiejskich województwa lubelskiego w świetle lokalnych uwarunkowań = Functional specialization of rural areas in the Lubelskie Voivodeship considering local conditions
   • Gwiaździńska-Goraj M., Goraj S., Jezierska-Thöle A. - Zmiany struktury funkcjonalnej gmin wiejskich w północnej części Polski (analiza porównawcza lat 1988 i 2012) = Changes in the functional structure of rural municipalities in the northern part of Poland in the years 1988 and 2012
   • Maćkiewicz B. - Przekształcenia gruntów rolnych sprzedanych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w aglomeracji poznańskiej = Changes in the agricultural land sold by the Agricultural Property Stock of the State Treasury in the agglomeration of Poznań
   • Szmytkie R., Tomczak P. - Współczesne tendencje zmian ludnościowych i funkcjonalnych na obszarach wiejskich Ziemi Kłodzkiej = Contemporary tendencies of population and functional changes in the rural areas of the Kłodzko Region
   • Sokołowski D. - Urbanizacja wsi na przykładzie miast zdegradowanych województwa świętokrzyskiego = Urbanization of villages on the example of former towns in the Świętokrzyskie Voivodeship
   • Ostrowska M., Sałdak A. - Rekreacyjne wykorzystanie zbiornika retencyjnego w gminie Kluczbork = Recreational use of water storage reservoir in the municipality of Kluczbork
  • t. 36 (2014) : Współczesne przekształcenia społeczno-gospodarcze a potencjał ludnościowy wschodniej Polski = Impact of socio-economic transformation on population potential in the Eastern Poland
  • t. 35 (2014) : Regionalny wymiar przemian polskiej wsi - aspekty społeczne i środowiskowe = Regional dimension of changes in Polish rural areas - social and environmental aspects
  • t. 34 (2013) : Regionalny wymiar przemian polskiej wsi - aspekty przestrzenno-ekonomiczne
  • t. 33 (2013) : Polska wieś w perspektywie 2050 roku
  • vol. 32 (2013) : European land use patterns
  • t. 31 (2013) : Polska wieś w perspektywie długookresowej - ujęcie regionalne
  • t. 30 (2012) : Wykorzystanie ICT w rolnictwie Mazowsza - ujęcie przestrzenne
  • t. 29 (2012) : Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej
  • vol. 28 (2012) : Diagnosis and perspectives for argriculture of Vojvodina
  • vol. 27 (2012) : Local and regional development - challenges and policy issues
  • t. 26 (2011) ; Wiejskie obszary peryferyjne - uwarunkowania i czynniki aktywizacji
  • t. 25 (2010) : Infrastruktura techniczna a rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej w regionie Płocka
  • t. 24 (2010) : Rola środków Unii Europejskiej w rozwoju obszarów wiejskich
  • t. 23 (2010) : Rola podmiotów lokalnych w rozwoju turystyki wiejskiej na wybranych obszarach Lubelszczyzny
  • t. 22 (2010) : Koncepcja wiejskich obszarów sukcesu społeczno-gospodarczego i ich rozpoznanie w województwie mazowieckim
  • t. 21 (2010) : Wpływ granicy państwowej na kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego wschodniej części województwa lubelskiego
  • vol. 20 (2009) : Socio-economic disparities and the role of local development
  • t. 19 (2009) : Miejsce obszarów wiejskich w aktualnych strategiach rozwoju województw - kierunki i cele rozwoju a rzeczywistość
  • t. 18 (2009) : Miejsce obszarów wiejskich w zagospodarowaniu przestrzennym
  • t. 17 (2009) : Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej
  • vol. 16 (2009) : Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku
  • vol. 15 (2008) : Contemporary changes of agriculture in East-Central Europe
  • t. 14 (2008) : Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego
  • t. 13 (2008) : Problemy i metody oceny kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce
  • t. 12 (2007) : Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich
  • t. 11 (2006) : Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich
  • t. 10 (2006) : Rozwój budownictwa mieszkaniowego a przemiany przestrzenne wsi województwa lubelskiego
  • t. 9 (2005) : Przestrzenny wymiar współczesnych procesów na wsi
  • t. 8 (2005) : Obszary sukcesu na polskiej wsi
  • t. 7 (2005) : Dorobek naukowy geografii rolnictwa w Polsce
  • t. 6 (2004) : Polska przestrzeń wiejska : procesy i perspektywy
  • t. 5 (2004) : Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich
  • t. 4 (2003) : Współczesne przeobrażenia i przyszłość polskiej wsi
  • t. 3 (2002) : Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce
  • t. 2 (2002) : Problemy społeczne wsi
  • t. 1 (2001) : Wieś i rolnictwo u progu Unii Europejskiej