polski   English  

Publication

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 45

Publication structure:
 • Studia Obszarów Wiejskich
  • t. 45 (2017) : Środowiskowe i kulturowe zasoby obszarów wiejskich
   • Spis treści
   • Wprowadzenie
   • Wiśniewski P. : Zasoby obszarów wiejskich w lokalnym rozwoju gospodarki niskowęglowej = Rural resources in the local development of low-carbon economy
   • Bańkowska K. : Endogeniczny potencjał kreacji prośrodowiskowych funkcji obszarów wiejskich – próba oceny w oparciu o bazę Wskaźników Zrównoważonego Rozwoju GUS =Endogenous potential for creating pro-environmental functions of rural areas – an evaluation attempt based on the CSO's Sustai
   • Górecki M. : Środowiskowe zasoby lokalne czynnikiem potencjalnego sukcesu gospodarczego rejonu wsi Rogóźno (powiat zgierski) = Environmental local resources as a factor of potential economic success in Rogóźno (the Zgierz county)
   • Gorączko M., Cichowska J. : Znaczenie lokalnych zasobów kulturowych w zagospodarowaniu turystycznym przestrzeni wiejskiej Kotliny Kolskiej =The significance of local cultural resources for the development of tourism infrastructure in the Koło Basin rural area
   • Szczepańska M. Wilkaniec A. : Rola zasobów krajobrazu kulturowego obszarów wiejskich w procesie odnowy wsi i rozwoju lokalnego na przykładzie Długiej Gośliny w województwie wielkopolskim = Role of cultural landscape resources of rural areas in the process of rural renewal and local development. Case
   • Wilkaniec A. i in. : Wykorzystanie zasobów krajobrazowych w polityce przestrzennej gmin na obszarze aglomeracji poznańskiej – między strategią a praktyką = Use of landscape resources in the municipal spatial policy in the Poznań agglomeration – between strategy and practice
   • Wojtyra B. : Zasoby lokalne w planowaniu przestrzennym centrum wsi – studium przypadku Rokietnicy = Local resources in spatial planning – case study of Rokietnica
   • Antolak M. : Analiza i waloryzacja krajobrazu gminy wiejskiej Ostróda = Analysis and valuation of the landscape of the rural commune of Ostróda
   • Antolak M., Pawelec P. : Krajobraz wsi Ługwałd i jego współczesne transformacje = Landscape of the Ługwałd village and its contemporary transformations
   • Baran-Zgłobicka B. : Ocena wybranych opracowań ekofizjograficznych z obszarów wiejskich południowo-wschodniej Polski = Assessment of the selected eco-physiographic studies of rural areas of south-eastern Poland
  • t. 36 (2014) : Współczesne przekształcenia społeczno-gospodarcze a potencjał ludnościowy wschodniej Polski = Impact of socio-economic transformation on population potential in the Eastern Poland
  • t. 35 (2014) : Regionalny wymiar przemian polskiej wsi - aspekty społeczne i środowiskowe = Regional dimension of changes in Polish rural areas - social and environmental aspects
  • t. 34 (2013) : Regionalny wymiar przemian polskiej wsi - aspekty przestrzenno-ekonomiczne
  • t. 33 (2013) : Polska wieś w perspektywie 2050 roku
  • vol. 32 (2013) : European land use patterns
  • t. 31 (2013) : Polska wieś w perspektywie długookresowej - ujęcie regionalne
  • t. 30 (2012) : Wykorzystanie ICT w rolnictwie Mazowsza - ujęcie przestrzenne
  • t. 29 (2012) : Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej
  • vol. 28 (2012) : Diagnosis and perspectives for argriculture of Vojvodina
  • vol. 27 (2012) : Local and regional development - challenges and policy issues
  • t. 26 (2011) ; Wiejskie obszary peryferyjne - uwarunkowania i czynniki aktywizacji
  • t. 25 (2010) : Infrastruktura techniczna a rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej w regionie Płocka
  • t. 24 (2010) : Rola środków Unii Europejskiej w rozwoju obszarów wiejskich
  • t. 23 (2010) : Rola podmiotów lokalnych w rozwoju turystyki wiejskiej na wybranych obszarach Lubelszczyzny
  • t. 22 (2010) : Koncepcja wiejskich obszarów sukcesu społeczno-gospodarczego i ich rozpoznanie w województwie mazowieckim
  • t. 21 (2010) : Wpływ granicy państwowej na kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego wschodniej części województwa lubelskiego
  • vol. 20 (2009) : Socio-economic disparities and the role of local development
  • t. 19 (2009) : Miejsce obszarów wiejskich w aktualnych strategiach rozwoju województw - kierunki i cele rozwoju a rzeczywistość
  • t. 18 (2009) : Miejsce obszarów wiejskich w zagospodarowaniu przestrzennym
  • t. 17 (2009) : Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej
  • vol. 16 (2009) : Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku
  • vol. 15 (2008) : Contemporary changes of agriculture in East-Central Europe
  • t. 14 (2008) : Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego
  • t. 13 (2008) : Problemy i metody oceny kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce
  • t. 12 (2007) : Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich
  • t. 11 (2006) : Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich
  • t. 10 (2006) : Rozwój budownictwa mieszkaniowego a przemiany przestrzenne wsi województwa lubelskiego
  • t. 9 (2005) : Przestrzenny wymiar współczesnych procesów na wsi
  • t. 8 (2005) : Obszary sukcesu na polskiej wsi
  • t. 7 (2005) : Dorobek naukowy geografii rolnictwa w Polsce
  • t. 6 (2004) : Polska przestrzeń wiejska : procesy i perspektywy
  • t. 5 (2004) : Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich
  • t. 4 (2003) : Współczesne przeobrażenia i przyszłość polskiej wsi
  • t. 3 (2002) : Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce
  • t. 2 (2002) : Problemy społeczne wsi
  • t. 1 (2001) : Wieś i rolnictwo u progu Unii Europejskiej