polski   English  

Publication

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 51

Publication structure:
 • Studia Obszarów Wiejskich
  • t. 51 (2018)
   • Spis treści
   • Wprowadzenie
   • Mazur M. i in. : Władza lokalna na obszarach wiejskich – zróżnicowanie w przestrzeni i zmiana w czasie profilu samorządowca = Local authorities in rural areas – diversification in space and change in the profile of self-government officials over time
   • Dzwonkowska-Godula K. : Polityka informacyjna i komunikacyjna władz samorządowych. Studium przypadku wiejskiej gminy Zgierz= Information and communication policy of local authorities. Case study of rural municipality of Zgierz
   • Kołomycew A. : Działania władz lokalnych na rzecz przezwyciężenia konfliktów powstałych na tle likwidacji szkół w gminach wiejskich = Actions of local authorities aiming to overcome conflicts due to schools liquidation in rural municipalities
   • Feltynowski M. : Wizja zagospodarowania przestrzennego gmin wiejskich województwa łódzkiego jako przejaw zarządzania przestrzenią = Vision of spatial development of rural municipalities in the Łódzkie Voivodeship as an element of spatial planning
   • Bednarek-Szczepańska M.: Przestrzeń (nie)negocjowana. Zasady uczestnictwa społeczności lokalnych w kształtowaniu wiejskiej przestrzeni w polskim prawie = A (non-)negotiated space. Rules for the participation of local societies in shaping rural
   • Marks-Krzyszkowska M., Michalska-Żyła A. : Wyznaczniki gotowości zaangażowania się mieszkańców we współzarządzanie gminą wiejską = Determinants of inhabitants’ willingness to involve in co‑governing rural communeMichalska-Żyła
   • Foryś G., Gorlach K. : Kooperacja i współzarządzanie na obszarach wiejskich w Polsce. Przykład ruchu agroturystycznego = Cooperation and co-governing in the rural areas of Poland. The case of agritourism movementGorla
   • Wolski O., Wójcik M.: Podłoże teoretyczne podejścia Smart Villages w polityce UE. Perspektywa geograficzna = Theoretical considerations on the Smart Villages approach in the EU Policy: A geographical perspectivWójcik
  • t. 36 (2014) : Współczesne przekształcenia społeczno-gospodarcze a potencjał ludnościowy wschodniej Polski = Impact of socio-economic transformation on population potential in the Eastern Poland
  • t. 35 (2014) : Regionalny wymiar przemian polskiej wsi - aspekty społeczne i środowiskowe = Regional dimension of changes in Polish rural areas - social and environmental aspects
  • t. 34 (2013) : Regionalny wymiar przemian polskiej wsi - aspekty przestrzenno-ekonomiczne
  • t. 33 (2013) : Polska wieś w perspektywie 2050 roku
  • vol. 32 (2013) : European land use patterns
  • t. 31 (2013) : Polska wieś w perspektywie długookresowej - ujęcie regionalne
  • t. 30 (2012) : Wykorzystanie ICT w rolnictwie Mazowsza - ujęcie przestrzenne
  • t. 29 (2012) : Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej
  • vol. 28 (2012) : Diagnosis and perspectives for argriculture of Vojvodina
  • vol. 27 (2012) : Local and regional development - challenges and policy issues
  • t. 26 (2011) ; Wiejskie obszary peryferyjne - uwarunkowania i czynniki aktywizacji
  • t. 25 (2010) : Infrastruktura techniczna a rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej w regionie Płocka
  • t. 24 (2010) : Rola środków Unii Europejskiej w rozwoju obszarów wiejskich
  • t. 23 (2010) : Rola podmiotów lokalnych w rozwoju turystyki wiejskiej na wybranych obszarach Lubelszczyzny
  • t. 22 (2010) : Koncepcja wiejskich obszarów sukcesu społeczno-gospodarczego i ich rozpoznanie w województwie mazowieckim
  • t. 21 (2010) : Wpływ granicy państwowej na kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego wschodniej części województwa lubelskiego
  • vol. 20 (2009) : Socio-economic disparities and the role of local development
  • t. 19 (2009) : Miejsce obszarów wiejskich w aktualnych strategiach rozwoju województw - kierunki i cele rozwoju a rzeczywistość
  • t. 18 (2009) : Miejsce obszarów wiejskich w zagospodarowaniu przestrzennym
  • t. 17 (2009) : Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej
  • vol. 16 (2009) : Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku
  • vol. 15 (2008) : Contemporary changes of agriculture in East-Central Europe
  • t. 14 (2008) : Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego
  • t. 13 (2008) : Problemy i metody oceny kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce
  • t. 12 (2007) : Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich
  • t. 11 (2006) : Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich
  • t. 10 (2006) : Rozwój budownictwa mieszkaniowego a przemiany przestrzenne wsi województwa lubelskiego
  • t. 9 (2005) : Przestrzenny wymiar współczesnych procesów na wsi
  • t. 8 (2005) : Obszary sukcesu na polskiej wsi
  • t. 7 (2005) : Dorobek naukowy geografii rolnictwa w Polsce
  • t. 6 (2004) : Polska przestrzeń wiejska : procesy i perspektywy
  • t. 5 (2004) : Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich
  • t. 4 (2003) : Współczesne przeobrażenia i przyszłość polskiej wsi
  • t. 3 (2002) : Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce
  • t. 2 (2002) : Problemy społeczne wsi
  • t. 1 (2001) : Wieś i rolnictwo u progu Unii Europejskiej