Object structure

Title:

Przemiany pokoleniowe wśród wiejskiej młodzieży na Podkarpaciu = Generation changes among rural youth in Podkarpacie Region

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 50

Creator:

Długosz, Piotr. Autor

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

pokolenia ; pokolenie postransformacyjne ; zmiana społeczna ; młodzież wiejska ; Podkarpacie

Abstract:

Artykuł prezentuje wyniki badań nad przemianami młodzieży wiejskiej. Materiał empiryczny, stanowiący podstawę analizy porównawczej, został zebrany w 2001 r. na zbiorowości 463 respondentów. Drugi pomiar został wykonany w 2015 r. wśród 371 maturzystów za pomocą kwestionariusza ankiety, przy zastosowaniu techniki audytoryjnej. Wyniki analiz wskazują na występowanie różnic międzygeneracyjnych. Powtórne badania w tej samej społeczności lokalnej pokazały pojawienie się pokolenia posttransformacyjnego. Wśród współczesnej młodzieży widoczna jest orientacja hedonistyczna i przedsiębiorcza. Nastąpił wyraźny spadek poziomu aspiracji edukacyjnych i waloryzacja pracy w sektorze prywatnym. Generacja ta jest optymistyczna iskoncentrowana na realizacji własnych potrzeb. Jest w całości podłączona do sieci i przejawia aktywne formy spędzania czasu wolnego. Lęki egzystencjalne wyparły obawy przed bezrobociem i wykluczaniem. Pokolenie posttransformacyjne jest zindywidualizowane i z optymizmem patrzy w przyszłość.

References:

1. Beck U., 2002, Społeczeństwo ryzyka, Scholar, Warszawa.
2. Bourdieu P., 2005, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Scholar, Warszawa.
3. Castells M., 2008, Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa.
4. Chałasiński J., 1964, Młode pokolenie wsi Polski Ludowej, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.
5. Chałasiński J., 1938, Młode pokolenie chłopów, Państwowy Instytut Kultury Wsi, Warszawa.
6. Czapiński J., 2004, Psychologiczne teorie szczęścia, [w:] J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna, PWN, Warszawa, s. 51–103.
7. Długosz P., 2008, Trauma wielkiej zmiany na Podkarpaciu, Nomos, Kraków.
8. Długosz P., 2013, Efekt odwrócenia – przypadek polskiego systemu edukacji, Teraźniejszość–Człowiek–Edukacja, 3, s. 89–111.
9. Fatyga B., 2005, Pokolenie, Encyklopedia socjologii. Suplement, Oficyna Naukowa, Warszawa.
10. Freeman R., 1976, The Overeducated American, Academic Press, New York.
11. Garewicz J., 1983, Pokolenie jako kategoria socjofilozoficzna, Studia Socjologiczne, 1, s. 75–87.
12. Giddens A., 2008, Konsekwencje nowoczesności, Wydawnictwo UJ, Kraków.
13. Gołębiowski B., 1977, Dynamika aspiracji: studium przemian świadomości społecznej młodzieży polskiej w latach 1945–1975: wybrane zagadnienia, Książka i Wiedza, Warszawa.
14. Gorlach K., Drąg Z., Seręga Z., 2003, Młode pokolenie wsi III Rzeczypospolitej: aspiracje życiowe w przeddzień integracji z Unią Europejską, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
15. Griese H., 1996, Socjologiczne teorie młodzieży, Impuls, Kraków.
16. Inglehart R., 1971, The silent revolution in Europe: Intergenerational Change in Post-industrial societies, American Political Science Review, 65 (04), s. 991–1017. https://doi.org/10.2307/1953494
17. Kaleta A., 1990, Młodzież wiejska jako produkt społeczeństwa zdezorganizowanego, Wydawnictwo UMK, Toruń.
18. Kłoskowska A., 1987, Socjologia młodzieży: przegląd koncepcji, Kultura i Społeczeństwo, 2, s. 19–37.
19. Malikowski M., Sowa K. Z., 1995, Szanse i bariery rozwoju "Ściany Wschodniej" Polski, Wydawnictwo WSP, Rzeszów.
20. Mannheim K., 1992/93, Problem pokoleń, Colloquia Communia, 1/12, s. 57–68.
21. Mannheim K., 2011, Problem młodzieży w nowoczesnym społeczeństwie, [w:] K. Szafraniec (red.), Młodzież jako problem i jako wyzwanie ponowoczesności, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s.11–31.
22. Młodzież 2016, 2016, KBPN i CBOS, Warszawa.
23. Ortega y Gasset J., 1993, Wokół Galileusza, Spacja, Warszawa.
24. Ossowska M., 1963, Koncepcja pokolenia, Studia Socjologiczne, 2, s. 47–57.
25. Standing G., 2014, Prekariat, PWN, Warszawa.
26. Szafraniec K., 2003, Pokoleniowe preferencje systemowe. Specyfika wiejska, Wieś i Rolnictwo, 3, s. 29–51.
27. Szafraniec K., 2014, Między wsią i miastem. Przestrzeń edukacyjna a aspiracje i wybory edukacyjne młodzieży wiejskiej, [w:] M. Dej, K. Janas, O. Wolski (red.), Współpraca miejsko-wiejska w Polsce. Uwarunkowania i potencjał, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 85–99.
28. Śliz A., Szczepański M., 2014, Centra i peryferie. Kontekst lokalny i globalny, [w:] M. Zielińska, B. Trzop (red.), Transgraniczność w perspektywie socjologicznej, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra, s. 59–79.
29. Świda-Ziemba H., 2005, Młodzi w nowym świecie, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
30. Weber M., 2002, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, PWN, Warszaw
31. Wrzesień W., 2009, Europejscy poszukiwacze. Impresje na temat współczesnego pokolenia młodzieży, PWN, Warszawa.
32. Wrzesień W., 2016, Kilka uwag o pokoleniowej sytuacji współczesnej polskiej młodzieży, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1, s. 261–280. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.1.18
33. Zielińska M., 2006, Ariergarda realnego socjalizmu, Wydawnictwo UZ, Zielona Góra.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

50

Start page:

123

End page:

139

Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 0,5 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.50.7

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa