Object structure

Title:

Wskazanie potrzeb rewitalizacyjnych oraz analiza przeprowadzonych dotychczas działań mających na celu rewitalizację wsi Mstów = Identification of revitalization needs and analysis of conducted revitalization activities in Mstów village

Subtitle:

Społeczno-kulturowe, gospodarcze i przestrzenne wymiary procesdów odnowy i rewitalizacji wsi w Polsce ; Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 49

Creator:

Nowicka, Agnieszka. Autor

Publisher:

IGiPZ PAN ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

obszary wymagające rewitalizacji ; obszary wiejskie ; analiza terenów zrewitalizowanych ; zwiększanie miejscowego potencjału wsi ; region

Abstract:

Artykuł prezentuje wyniki analiz przestrzennych i jakościowych architektury oraz urbanistyki wsi Mstów, wytypowanej na podstawie badań literaturowych, jako przykładu jednej z najbardziej istotnych historycznie i najstarszych osad w obrębie północno-wschodniej Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ze względu na swoją niezwykle ciekawą historię oraz atrakcyjne krajobrazowo usytuowanie posiada ogromny potencjał. Celem przeprowadzonych badań jest wskazanie potrzeb i identyfikacja terenów wymagających rewitalizacji. Wykorzystano następujące metody badawcze: kwerendę literaturową, wywiad z miejscową ludnością, inwentaryzację własną terenów wsi. W wyniku prac badawczych wyszczególnione zostały obszary wymagające naprawy o wysokim potencjale.

References:

1. Borowska-Antoniewicz J., 2013, Program opieki nad zabytkami gminy Mstów, załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr XXXVII/249/2013 z 14 września 2013, Mstów, Częstochowa.
2. Jakubczak A., 2013, Mstów w czasach najnowszych, [w:] K. Łatak (red.), Mstów. Miasto – Klasztor – Parafia. Na przestrzeni wieków., Wydawnictwo LTW, Łomianki, s. 9–15.
3. Kubicki A., 2011, Z przeszłości Mstowa: notatki kronikarskie od średniowiecza do 1939 roku, Drukarnia usługowa "Gryf", Częstochowa.
4. Laberschek J., 2014, Średniowieczne dzieje nadwarciańskiego Mstowa, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana", Kraków.
5. Nowicka A., 2015, praca magisterska Strategia ochrony i rozwoju zabytkowej dzielnicy stodół we Mstowie, Politechnika Wrocławska, Wrocław.
6. Pleszyniak J., 2015, Gmina Mstów... dobre miejsce na wypoczynek i rekreację, Wydawnictwo ALATUS, Katowice.
7. Wolski O., Różycki P., 2012, Management of tourist values on the example of the Mstów commune, Geotourism/Geoturystyka, 3-4, s. 55-70.
8. www.mstow.pl, dostęp 17.07.2017
9. www.najurze.uni.lodz.pl/, dostęp 17.07.2017
10. www.stat.gov.pl/, dostęp 25.08.2017
11. www.sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/m/792-mstow/99-historia-spolecznosci/137710-historiaspolecznosci, dostęp 12.06.2018
12. Zarządzenie Nr 102/2012 Wójta Gminy Mstów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie założenia gminnej ewidencji zabytków Gminy Mstów.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

49

Start page:

7

End page:

24

Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 3,3 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.49.1

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa