Object

Title: Sieć ośrodków regionalnych w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Próba uporządkowania według czynników wielkości i odległości = The network of regional centers in the National Spatial Development Concept 2030. An attempt at categorization according to size and distance factors

Creator:

Zaborowski, Łukasz

Date issued/created:

2014

Resource Type:

Article

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 86 z. 4 (2014)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

1. Bański J., 2007, Koncepcje rozwoju struktury przestrzennej w Polsce – polaryzacja czy równoważenie, Przegląd Geograficzny, 79, 1, s. 45-77.
2. Christaller W., 1933, Die zentralen Orte in Süddeutschland, Gustav Fischer, Jena.
3. Czyż T., 2012, Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w ujęciu subregionalnym, Przegląd Geograficzny, 84, 2, s. 219-236.
4. Eberhardt P., 1986, Krajowy system osadniczy, Czasopismo Geograficzne, 57, 1, s. 20-45.
5. Grosse T.G., 2007, Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju regionów peryferyjnych, Studia Regionalne i Lokalne, 27, s. 27-49.
6. Heffner K., 2009, Aglomeracje średniej wielkości jako bieguny wzrostu i obszary strategicznej interwencji w regionach międzymetropolitalnych, [w:] Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej, Studia KPZK PAN, 125, s. 10-17.
7. Heffner K., 2009, Aglomeracje średniej wielkości jako bieguny wzrostu i obszary strategicznej interwencji w regionach międzymetropolitalnych, [w:] Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej, Studia KPZK PAN, 125, s. 10-17.
8. Jałowiecki B., 1991, Społeczne i polityczne aspekty terytorialnej organizacji kraju, Biuletyn KPZK PAN, 156, s. 35-50.
9. Jałowiecki B., 1997, Opinia, [w:] Reforma administracji publicznej Państwo sprawne, przyjazne i bezpieczne", t. II, Elipsa, Warszawa, s. 25-34.
10. Kołodziejski J., 1984, Odpowiedź na ankietę, Biuletyn KPZK PAN, 126, s. 65-75.
11. Kołodziejski J., 1991, Podział terytorialny kraju jako problem organizacji przestrzennej społeczeństwa, gospodarki i państwa, Biuletyn KPZK PAN, 156, s. 7-34.
12. Kołodziejski J., Stasiak A., 1986, Koncepcja podziału dwustopniowego – wariant podstawowy, Biuletyn KPZK PAN, 128, s. 35-74.
13. Korcelli P., 1981, Regiony miejskie w systemie osadniczym Polski, Prace Geograficzne, 140, IGiPZ PAN, s. 189-212.
14. Korcelli P., 2005, Pojęcie policentryczności a współczesne przemiany systemów miast, [w:] T. Czyż, H. Rogacki (red.), Współczesne problemy i koncepcje teoretyczne badań przestrzenno-ekonomicznych, Biuletyn KPZK PAN, 219, s. 146-155.
15. Korcelli P., 2009, System osadniczy Polski – tendencje i uwarunkowania przemian, [w:] T. Markowski (red.), Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju a wizje i perspektywy rozwoju przestrzennego Europy, Studia KPZK PAN, 122, s. 30-42.
16. Korcelli P., Degórski M., Drzazga D. Komornicki T., Markowski R., Szlachta J., Węcławowicz G., Zaleski J., Zaucha J., 2010, Ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Studia KPZK PAN, 128.
17. Lijewski T., 1984, Odpowiedź na ankietę, Biuletyn KPZK PAN, 126, s. 65-75.
18. Lijewski T., 2003, Koncentracja ośrodków aktywności gospodarczej w Polsce w świetle list 500 firm, Przegląd Geograficzny, 75, 3, s. 433-447.
19. Liszewski S., 1994, O hipotezach przekształceń systemu osadniczego w Polsce w warunkach transformacji, Biuletyn KPZK PAN, 167.
20. Nelicki A., 2001, Kształtowanie się struktur administracji powiatowej i wojewódzkiej, [w:] G. Gorzelak, B. Jałowiecki, M. Stec (red.), Reforma terytorialnej organizacji kraju: dwa lata doświadczeń, Scholar, Warszawa, s. 51-72.
21. Nowosielska E., 1992, Teoria Christallera – prawda i mity (w sprawie nieporozumień pojęciowych), Dokumentacja Geograficzna, 3.
22. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, 2003, Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku; http://www.kujawsko-pomorskie.pl/files/roz_reg/planowanie/plan/Plan.pdf (20.03.2014).
23. Sokołowski D., 2011, Centralność większych miast Polski. Rola czynnika administracyjnego i globalizacji, Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, 2, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, s. 11-24.
24. Stasiak A., 1984, Geneza i cele ekspertyzy PAN pt. Ocena obecnego podziału administracyjnego Polski oraz wypływających na jej tle wniosków", Biuletyn KPZK PAN, 126, s. 8-17.
25. Stasiak A., 1994, Wstępna koncepcja głównych węzłów osadniczych Polski, Biuletyn KPZK PAN, 167, s. 29-46.
26. Śleszyński P., 2007, Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 213.
27. Śleszyński P., 2013, Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw, Przegląd Geograficzny, 85, 2, s. 173-198.
28. Wróbel A., 1974, Perspektywy reformy podziału administracyjnego Polski, Biuletyn KPZK PAN, 83, s. 67-77.
29. Wróbel A., Lijewski T., Ura E., 1986, Wnioski w sprawie przyszłego podziału administracyjnego Polski, Biuletyn KPZK PAN, 128, s. 75-109.
30. Zaborowski Ł., 2013, Podział kraju na województwa. Próba obiektywizacji, Scholar, Warszawa.
31. Zaborowski T., 2012, Kształtowanie koncentracji osadnictwa w polityce zrównoważonego rozwoju przestrzennego. Porównanie ustaleń polityki przestrzennej obowiązującej w regionach miejskich Bristolu, Hanoweru i Wrocławia, Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska, maszynopis.
32. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. z 2003 r., Nr 80 poz. 717
33. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030, 2011, załącznik do uchwały Rady Ministrów nr 239 z 13 grudnia 2011 r.; http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_przestrzenna/kpzk/strony/koncepcja_ przestrzennego_zagospodarowania_kraju.aspx (10.11.2014)
34. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030. Projekt, 2008, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 18 maja 2010 r.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

86

Issue:

4

Start page:

591

End page:

619

Format:

File size 2,5 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:51263 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2014.4.7

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-NC 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information