Object structure

Title:

Dawna mapa jako źrodło w badaniach geograficzno-historycznych w Polsce

Subtitle:

Old maps as sources in geographical and historical research in Poland ; Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Creator:

Szady, Bogumił

Contributor:

Szymańska, Izabela. Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

ill.; 24 cm

Subject and Keywords:

map ; cartography ; iconographic sources

References:

Affek Andrzej. 2016. Dynamika krajobrazu: Uwarunkowania i prawidłowości na przykładzie dorzecza Wiaru w Karpatach (XVIII-XXI wiek), Warszawa
Alexandrowicz Stanisław. 1998. Źródła kartograficzne do wyprawy połockiej Stefana Batorego roku 1579, [w:] Od armii komputowej do narodowej (XVI-XX w.), red. Z. Karpus, W. Rezmer, Toruń, s. 20-28
Alexandrowicz Stanisław.1999. Dawna mapa jako narzędzie pracy historyka, [w:] Mapa w pracy historyka: Materiały XIX Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii, Wrocław 10-12 września 1998 r., Z Dziejów Kartografii, t. 11, red. T. Bogacz, B. Konopska, Wrocław – Warszawa, s. 17-24
Alexandrowicz Stanisław, Łuczyński Jarosław, Skrycki Radosław. 2017. Historia kartografii ziem polskich do końca XVIII wieku, Nauki Pomocnicze Historii. Seria Nowa, Warszawa
Anders Friedrich Gottlieb Eduard. 1856. Historischer Atlas der Evangelischen Kirchen in Schlesien, Glogau
Arnold Stanisław. 1951. Geografia historyczna Polski, Warszawa
Bieńkowski Ludomir, Flaga Jerzy, Sułowski Zygmunt. 1971. Bibliographie de cartographie ecclésiastique, Fasc. 2: Pologne, Leiden
Buczek Karol.1930. Mapa województwa krakowskiego z doby Sejmu Czteroletniego (1788-1792). Źródła i metoda, Atlas historyczny Polski. Seria A: Mapy szczegółowe, 1, Kraków
Bujak Franciszek. 2015. W sprawie kartografii historycznej, „Studia Geohistorica”, nr 3, s. 17-27
Bukowski Waldemar. Janeczek Andrzej. 2013. Mapa józefińska Galicji (1779-1783) w przededniu edycji. Przedmiot i założenia programu wydawniczego, „Studia Geohistorica”, nr 1, s. 91-112
Cebrykow Paweł. 2015. Dawne mapy topograficzne Lubelszczyzny jako źródła informacji w badaniach historyczno-geograficznych, [w:] Dawne mapy topograficzne w badaniach geograficzno-historycznych, red. A. Czerny, Lublin, s. 85-102
Chabudziński Łukasz i in. 2017. Changes in the location and function of small water bodies in the upper Sanna River catchment – casestudy (SE Poland), „Landscape Research”, s. 1-12
Chłapowski Krzysztof. 1993. Środowisko geograficzne, [w:] Województwo sandomierskie w drugiej połowie XVI wieku, red. W. Pałucki, Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, 2, Warszawa, s. 21-30
Chrzanowski Wojciech. 1859. Karta dawnej Polski z przyległemi okolicami krajów sąsiednich według najnowszych materiałów, Paryż
Colloque. 1974. Colloque de Varsovie, 27-29 octobre 1971, sur la cartographie et l’histoire socio-religieuse de l’Europe jusq’à la fin du XVIIe siècle, Bibliothèque de la Revue d’Histoire Ecclésiastique, 61, Louvain
Dawna mapa. 2008. Dawna mapa źródłem wiedzy o świecie: Materiały z XXII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii, Pobierowo 11-13 października 2007 r., red. S. Alexandrowicz, R. Skrycki, Z Dziejów Kartografii, 14, Szczecin
Dawne mapy. 2012. Dawne mapy jako źródła historyczne, red. B. Konopska, Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego, t. 3, Warszawa
Dawne mapy. 2014. Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych, red. B. Konopska, J. Ostrowski, Z Dziejów Kartografii, 18, Warszawa
Dawne mapy. 2015. Dawne mapy topograficzne w badaniach geograficzno-historycznych, red. A. Czerny, Lublin
Figlus Tomasz. 2012. Wybrane aspekty zastosowania wielkoskalowych źródeł kartograficznych w badaniach morfogenetycznych wsi, [w:] Dawne mapy jako źródła historyczne, red. B. Konopska, Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego, t. 3, Warszawa, s. 91-103
Figlus Tomasz. 2016. Typy morfogenetyczne wsi w środkowej Polsce, „Studia Geohistorica”, nr 4, s. 90-112
Filbrandt-Czaja Anna. 2009. Studia nad historią szaty roślinnej i krajobrazu Borów Tucholskich, Toruń
Geografia. 1993-1994. Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce. Lata 1918-1993, t. 1-2, Łódź
Gołaski Janusz. 1969. Kształtowanie się mapy wsi w Polsce do końca XVIII w.: Studia nad genezą wielkoskalowej informacji kartograficznej, Monografie z Dziejów Nauki i Techniki, t. 60, Wrocław
Gołaski Janusz. 1980-2006. Atlas rozmieszczenia młynów wodnych w dorzeczach Warty, Brdy i części Baryczy w okresie 1790–1960, t. 1-5, Poznań
Graf Renata, Kaniecki Alfred, Medyńska-Gulij Beata. 2008. Dawne mapy jako źródło informacji o wodach śródlądowych i stopniu ich antropogenicznych przeobrażeń, „Badania Fizjograficzne. Seria A”, nr 59, s. 11-28
Herbst Stanisław. 1973. Obraz kartograficzny działań wojennych, [w:] Studia z dziejów geografii i kartografii, red. J. Babicz, Monografie z Dziejów Nauki i Techniki, t. 87, Wrocław-Warszawa, s. 185-189
Herbst Stanisław. 1978. Atlas na rozdrożu, [w:] S. Herbst, Potrzeba historii czyli o polskim stylu życia, t. 2, Warszawa 1978, s. 462-469
Hładyłowicz Konstanty Jan. 1932. Zmiany krajobrazu i rozwój osadnictwa w Wielkopolsce od XIV do XIX wieku, Lwów
Jabłonowski Aleksander. 1899-1904. Atlas historyczny Rzeczypospolitej Polskiej wydany z zasiłkiem Akademii Umiejętności w Krakowie [T. 1] Epoka przełomu z wieku XVI-ego na XVII-sty. Dział II-gi. „Ziemie Ruskie” Rzeczypospolitej, Warszawa-Wiedeń
Janeczek Andrzej. 1993. Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego: Województwo bełskie od schyłku XIV do początku XVII w., Warszawa
Janeczek Andrzej. 2013. Staropolski układ komunikacyjny na mapie Galicji z lat 1779-1783. Szansa czy iluzja rekonstrukcji?, [w:] Galicyjskie drogi i bezdroża: Studium infrastruktury, organizacji i kultury podróżowania praca zbiorowa, red. J. Kamińska-Kwak, Rzeszów, s. 9-24
Kaim Dominik i in. 2016. Broad scale forest cover reconstruction from historical topographic maps, „Applied Geography”, nr 67, s. 39-48
Kartografia. 1991. Kartografia forteczna, red. A. Tomczak, Z Dziejów Kartografii, 5, Warszawa
Kiełczewska-Zaleska Maria. 1956. O powstaniu i przeobrażeniu kształtów wsi Pomorza Gdańskiego, Warszawa
Kociuba Dagmara. 2011. Lublin: Rozwój przestrzenny i funkcjonalny od średniowiecza do współczesności, Toruń
Koter Marek. 1969. Geneza układu przestrzennego Łodzi przemysłowej, Warszawa
Koter Marek, Kulesza Mariusz. 1994. Badania geograficzno-historyczne osadnictwa miejskiego, [w:] Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce. Lata 1918-1993, t. 2 : Kierunki badań naukowych, Łódź, s. 131-160
Kowalczyk-Heyman Elżbieta. 2014. Ruda-Skroda. Przyczynek do dziejów rudnictwa żelaza na Wysoczyźnie Kolneńskiej w średniowieczu i na początku doby nowożytnej, „Studia Geohistorica”, nr 2, s. 85-98
Kozak Jacek. 2005. Zmiany powierzchni lasów w Karpatach Polskich na tle innych gór świata, Kraków
Kubicki Rafał. 2012. Młynarstwo w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w XIII-XV wieku (do 1454 r.), Gdańsk
Labuda Gerard. 1953. Uwagi o przedmiocie i metodzie geografii historycznej, „Przegląd Geograficzny”, t. 25, z. 1, s. 5-56
Litak Stanisław. 1993. Mapa diecezji łuckiej z około 1792 roku, [w:] Ojczyzna bliższa i dalsza: Studia historyczne ofiarowane Feliksowi Kirykowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, red. J. Chrobaczyński, A. Jureczko, M. Śliwa, Kraków, s. 63-73
Litak Stanisław. 2006. Atlas Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku, Lublin
Lorek Dariusz. 2014. Kartograficzny zapis przestrzeni historycznej w korelacji ze źródłami pisanymi, „Badania Fizjograficzne, Seria A. Geografia Fizyczna”, nr 65, s. 205-214
Mapa. 1999. Mapa w pracy historyka: Materiały XIX Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii, Wrocław 10-12 września 1998 r., red. T. Bogacz, B. Konopska, Z Dziejów Kartografii, 11, Wrocław-Warszawa
Maruszczak Henryk. 1997. Changes of the Vistula river course and development of the flood plain in the border zone of the South-Polish upland and Middle-Polish lowlands in historical times, „Landform Analysis”, 1, s. 33-39
Maruszczak Henryk. 1999. Grodzisko Biała Góra w Majdanie Górnym, pow. Tomaszów, woj. lubelskie, „Archeologia Polski Środkowowschodniej”, t. 4, s. 154-164
Münch Henryk. 1946. Geneza rozplanowania miast wielkopolskich XIII i XIV wieku, [w:] Prace Komisji Atlasu Historycznego Polski, t. 4, Kraków
Nieścioruk Kamil. 2013. Cartographic source materials and cartographic method of research in the past environment analyses, „Bulletin of Geography. Socio-economic Series”, nr 22 (22), s. 81-95
Nowosielska-Sobel Joanna, Strauchold Grzegorz, Wiszewski Przemysław. 2016. Gmina Świerzawa: Atlas materiałów i źródeł historycznych, Wrocław
Olszewicz Bolesław. 1921. Polska kartografja wojskowa: (zarys historyczny), Warszawa
Panecki Tomasz. 2015. Porównanie zakresu i metod ujęcia treści na mapach topograficznych ziem zaboru rosyjskiego z przełomu XIX i XX wieku, „Polski Przegląd Kartograficzny”, t. 47, nr 1, s. 47-65
Panecki Tomasz, Związek Tomasz. 2017. Materiały do badań nad rekonstrukcją zalesienia na Równinie Nowotomyskiej w XVI w., http://atlasfontium.pl/index.php?article=webhauland (dostęp 28.11.2017 r.)
Papińska Elżbieta. 1997. Przegląd metod stosowanych w rekonstrukcji antropogenicznych przemian krajobrazu, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica”, t. 1, s. 155-173
Piasecka Janina. 1973. Niektóre zmiany hydrograficzne w świetle materiałów historycznych, [w:] Studia z dziejów geografii i kartografii, red. J. Babicz, Monografie z Dziejów Nauki i Techniki, t. 87, Wrocław-Warszawa, s. 425-439
Plit Joanna. 2014. Analizy geograficzne i historyczne dawnych map, [w:] Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych, red. B. Konopska, J. Ostrowski, Z Dziejów Kartografii, 18, Warszawa, s. 19-34
Plit Joanna. 2016. Krajobrazy kulturowe Polski i ich przemiany, Warszawa
Rutkowski Henryk. 1973. Drogi, [w:] Mazowsze w drugiej połowie XVI wieku, red. W. Pałucki, Warszawa, s. 112-120
Rutkowski Henryk. 2000. Znaczenie wybranych map z XIX wieku dla badań dawnej Polski, [w:] Kartografia Królestwa Polskiego 1815-1915, red. L. Szaniawska, J. Ostrowski, Z Dziejów Kartografii, 10, Warszawa, s. 216-226
Rutkowski Henryk. 2017. Granica mazowiecko-litewska między Wizną a Grodnem z 1358 r., „Studia Geohistorica”, nr 5, s. 140-156
Semkowicz Władysław. 1922. Atlas historyczny Polski (program wydawnictwa), [w:] Prace Komisji Atlasu Historycznego Polski, t. 1, Kraków, s. 1-16
Semkowicz Władysław. 1925. O potrzebie i metodzie badań nad krajobrazem pierwotnym, [w:] Pamiętnik Czwartego Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Poznaniu 6-8 grudnia 1925: I. Referaty, Lwów
Smolka Stanisław. 2013. O przygotowawczych pracach do geografii historycznej Polski, „Studia Geohistorica”, nr 1, s. 7-13
Studia. 1973. Studia z dziejów geografii i kartografii, red. J. Babicz, Monografie z Dziejów Nauki i Techniki, t. 87, Wrocław-Warszawa
Szady Bogumił. 2008. Mapa unickiej diecezji chełmskiej z 1782 r. jako przykład kartografii wyznaniowej, [w:] Dawna mapa źródłem wiedzy o świecie: Materiały z XXII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii, Pobierowo 11-13 października 2007 r., red. S. Alexandrowicz, R. Skrycki, Z Dziejów Kartografii, 14, Szczecin, s. 297-317
Szady Bogumił. 2010. Granice powiatu łukowskiego w II połowie XVIII wieku - model liniowy i sieciowy, [w:] Narrata de fontibus hausta: Studia nad problematyką kościelną, polityczną i archiwistyczną ofiarowane Janowi Skarbkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Barańska, W. Matwiejczyk, Lublin, s. 831-845
Szady Bogumił. 2012. Mapa województwa lubelskiego Karola Perthéesa z 1786 roku jako źródło kartograficzne i historyczne, [w:] Dawne mapy jako źródła historyczne, red. B. Konopska, Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego, t. 3, Warszawa, s. 26-35
Szady Bogumił. 2013. Geografia historyczna – rozwój i perspektywy, „Studia Geohistorica”, nr 1, s. 19-37
Szulc Halina. 1994. Badania geograficzno-historyczne osadnictwa wiejskiego, [w:] Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce. Lata 1918-1993, t. 2: Kierunki badań naukowych, Łódź, s. 77-92
Szulc Halina. 1995. Morfogeneza osiedli wiejskich w Polsce, Wrocław
Szulc Halina. 2002. Atlas historyczny wsi w Polsce, Warszawa
Szymański Józef. 2006. Nauki pomocnicze historii, Warszawa
Ślaski Kazimierz. 1951. Zasięg lasów Pomorza w ostatnim tysiącleciu, „Przegląd Zachodni”, 7 (5-8), s. 207-263
Tyszkiewicz Jan. 2014. Geografia historyczna: Zarys problematyki, Warszawa
Włocławek. 2016. Włocławek, red. R. Czaja, Atlas historyczny miast polskich, t. 2: Kujawy, z. 4, Toruń
Wójcik Andrzej. 2010. Zapomniane mapy okręgów górniczo-hutniczych Królestwa Polskiego i ich autor Maksymilian Strasz, „Prace Komisji Historii Nauki PAU”, t. 10, s. 399-411
Zaborski Bogdan. 1926. O kształtach wsi w Polsce i ich rozmieszczeniu, Kraków
Związek Tomasz. 2014. Kształtowanie sieci młynów wodnych na przykładzie powiatu konińskiego (ok. 1300–1550), „Studia Geohistorica”, nr 2, s. 118-142
Związek Tomasz. 2017. Drogi, [w:] Wielkopolska w II połowie XVI w., red. K. Chłapowski, M. Słoń, Warszawa, s. 268-290
Źródła. 2012. Źródła kartograficzne w badaniach krajobrazu kulturowego, red. J. Plit, J. Nita, Sosnowiec
Żuchowska Zofia. 1986. .Polikarpa Girsztowta „Mapa rzymsko-katolickich diecezji w Rosji” wydana w 1857 roku, „Roczniki Humanistyczne”, t. 34, z. 2, s. 567-574

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

66

Issue:

2

Start page:

129

End page:

141

Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences