Object structure

Title:

About the Belarusians and Russians in Belarus – Reflections on the Belarusian Society

Subtitle:

Ethnologia Polona 36 2015 (2016)

Creator:

Waszczyńska, Katarzyna

Contributor:

Korzeniowska, Aniela - Tł. ; Sikora, Stefan - Tł.

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology of Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warsaw

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

Belarusians ; ethnic minority ; power relations ; the Republic of Belarus ; Russians ; society ; Belarus-Russia relations

Abstract:

This article presents contemporary Belarusian society and focuses on the Russian minority and their place in Belarus today. The author’s reflections are based on current Polish, Belarusian and Russian literature on the subject as well as on ethographic material collected during ethnographic research conducted in Minsk and surrounding areas between 1997 and 2000

References:

Ancipenka A. 1995. Współczesny Białorusin (przeżywający kryzys etniczny). In T. Walas (ed.), Narody i stereotypy. Kraków, 95–99
Bekus N. 2012. Naród białoruski jako idea i kategoria praktyki społecznej. Paradoksy rozwoju postkomunistycznego. In R. Radzik (ed.), Tożsamości zbiorowe Białorusinów. Lublin, 331–352
Belarus − our Homeland… 2007. Belarus − our Homeland A Gift from the President of the Republic of Belarus Alyaksandr Ryhoravich Lukashenka to First-Grade Pupils. Teacher’s book. In Пачатковая школа [Pachatkovaia Shkola Publisher News] http://www.p-shkola.by/ru/news/publisher_news?id=486. Access 29.12.2013
Bernatowicz J. 2010. Podstawy ideologii państwa białoruskiego. In M. Smoleń (ed.), Białoruś. Terra incognita. Materiały z konferencji. Kraków, 85–97
Boym S. 2002. Nostalgia i postkomunistyczna pamięć. In F. Modrzejewski and M. Sznajderman (eds.), Nostalgia. Eseje o tęsknocie za komunizmem. Wołowiec, 270–301
Bulhakau V. 2001. Wybory prezydenckie w roku 2001 a tożsamość kulturowa Białorusinów. Lithuania 1/2 (38/39), 72–80
Dubâneckì È. S. 1995. Taâmnìcy narodnaj dušy. Mìnsk
Dubieniecki E. 1999. Istota i specyfika mentalności “osobowości autorytarnej” (na przykładzie mentalności “radzieckich Białorusinów”). In A. Strełkowa and S. Ausiannik (eds.), Inna Białoruś. Historia-polityka-gospodarka. Warszawa, 3–57
Głogowska H. 1996. Białoruś 1914–1929. Kultura pod presją polityki. Białystok
Kniga... 2007. Книга – лучший подарок гражданину. Noviny. BY. 22.06.2007. http://naviny.by/rubrics/society/2007/06/22/ic_articles_116_151567/. Access 29.12.2013
Janowicz S. 2001. Ojczystość. Białoruskie ślady i znaki. Olsztyn
Karp M. 1997. Białoruska ucieczka od wolności. Gazeta Wyborcza (part 1) 26–27 July, 16–17; (part 2) 28 July, 15–16
Kaspârovìč G. Ì. 2001. Ètnìčnae razvìccë Belarusaŭ u navejšy čas. In V. K. Bandarčyk, V. M. Bâlâvìna, G. Ì. Kaspârovìč, G. M. Kurylovìč, T. Ì. Kuharonak, M. F. Pìlìpenka, Ì. U. Čakvìn (eds.), Belarusy. Vytokì ì ètnìčnae razvìccë. Mìnsk, 280–425
Kłoczowski J. 2000. Wprowadzenie. In J. Kłoczowski (ed.), Historia Europy Środkowo-Wschodniej 1. Lublin, 7–20
Lichtarovič J. 2009. Ideologiczne, historyczne i polityczne podstawy antyzachodniej retoryki w społeczeństwie białoruskim (władze, państwowe środki przekazu masowego). In M. Maszkiewicz (ed.), Białoruś – w stronę zjednoczonej Europy. Wrocław, 200–212
Lokotko A. I. (ed.) 2012. Kto živet v Belarusi? Minsk
Lukianov F. 2006. Belorussiâ, kotoruû my ne ponimaem. Журнальный зал [Zurnalnyi zal] 3(47). http://magazines.russ.ru/nz/2006/47/lu12.html. Access 28.11.2012
Mironowicz E. 1999. Historia Państw Świata w XX wieku. Białoruś. Warszawa
Navumienka L. 2010. Belaruskaâ ìdèntyčnasc’ vačyma sučasnyh belarusaŭ. In Ì. Bagdanovìč and T. Valodzìnaŭ (eds.), Lìtaratura. Ètnologìâ. Matèryâly IV mìžnarodnaga kangrèsa belarusìstaŭ “Belaruskaâ kuľtura ŭ kantèksce kuľtur eŭrapejskìh kraìn”, Mìnsk 6–9 čèrvenâ 2005. Mìnsk, 255–260
Novye… 2011. Novye kačestvennye harakteristiki naseleniâ Respubliki Belarus’ (itogi perepisi 2009 goda i vypolneniâ Nacionaľnoj programmy demografičeskoj bezopasnosti Respubliki Belarus’ na 2007–2010 gg.). 2011. Informacionnyj material 2 (86)
Radzik R. 2000. Między zbiorowością etniczną a wspólnotą narodową. Białorusini na tle przemian narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej XIX stulecia. Lublin
Radzik R. 2012. Białorusini. Między Wschodem a Zachodem. Lublin
Szczerek Z. and Milinkiewicz A. 2012. Czy na Białorusi możliwa jest zbrojna rewolucja? Ziemowit Szczerek’s interview with Aleksandr Milinkiewicz [Milinkevich]. http://fakty.interia.pl/raporty/raport-srodek-wschod/opinie-artykuly-wywiady/news-czy-na-bialorusi-mozliwa-jest-zbrojna-rewolucja,nId,926396. 25.11.2012. Access 28.11.2012
Szybieka Z. 2002. Historia Białorusi 1795–2000. Lublin
Šybieka Z. 2011. Państwowa polityka pamięci na Białorusi (w Republice Białoruś) i jej efekty a problematyka formowania społeczeństwa narodowego. Przegląd Wschodni 11/4 (44), 693–712
Traščanok Â. Ì., Varab’ëŭ A. A., Valžankoŭ V. V. 2008. Gìstoryâ Belarusì sa staražytnyh časoŭ da kastryčnìka 1917 goda. Vučèbny dapamožnìk dlâ 10 klasa aguľnaadukacyjnyh ustanoŭ z belaruskaj movaj navučannâ. (Zacverdžana Mìnìstèrstvam adukacyì RB). Mìnsk
Traščanok Â. Ì., Varab’ëŭ A. A., Žalâznâk M. M. 2009. Gìstoryâ Belarusì (kastryčnìk 1917 g. – Pačatak XXI st.). Vučèbny dapamožnìk dlâ 11 klasa aguľnaadukacyjnyh ustanoŭ z belaruskaj movaj navučannâ. (Zacverdžana Mìnìstèrstvam adukacyì RB). Mìnsk
Usau P. 2007. Związek Radziecki w granicach odrębnego państwa. Ideologia państwa białoruskiego − mechanizmy jej propagowania i narzucania społeczeństwu. In M. Pejda (ed.), Nadzieje, złudzenia, perspektywy. Społeczeństwo białoruskie‘2007. Warszawa–Mińsk, 44–50
Vidanava I. 2009. I’m lovin’ it! Białoruska młodzież w Europie. In M. Maszkiewicz (ed.), Białoruś – w stronę zjednoczonej Europy. Wrocław, 106–126
Waszkiewicz J. 2008. Co to jest sowieckość? Studia Białorutenistyczne 2, 71–100
Wierzbowska A. 1999. Rosjanie na Białorusi − swoi czy obcy? Etnografia Polska 42(1–2), 201–213
Wierzbowska-Miazga A. 2013. Wsparcie drogą do podporządkowania. Rosja wobec Białorusi, Punkt widzenia 34, 5–32
Zakon Respubliki… 2002. Zakon Respubliki Belarus’ “Ab svabodze sumlennâ ì rèlìgìjnyh arganìzacyâh”. Belaruskaja Perspektyva 5(42), 3

Relation:

Ethnologia Polona

Volume:

36

Start page:

77

End page:

93

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0137-4079

Source:

IAiE PAN, call no. P 366 ; IAiE PAN, call no. P 367 ; IAiE PAN, call no. P 368 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences