Object

Title: Kopacze : grabarze morowi w miastach Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku = Plague gravediggers in Polish towns in the 16th–18th century

Creator:

Karpiński, Andrzej (historia)

Date issued/created:

2014

Resource Type:

Article

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 62. Nr 3 (2014)

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

Ariès Ph. 1989. Człowiek i śmierć. Warszawa, 67, 68
Bahn P. G. 1997. Grobowce, groby i mumie. 50 największych odkryć archeologicznych. Warszawa, 54–55
Barg L. 1970. Epidemia dżumy we Wrocławiu w latach 1567–1569, „Archiwum Historii Medycyny”, t. XXXIII, nr 2, 168
Bell W. G. 1994. The Great Plague in London, wyd. London, 311–312, 333–335
Bennassar B. 1969. Recherches sur le grandes épidémies dans le nord de L’Espagne à la fin du XVIe siècle. Problèmes de documentation et de méthode. Paris, 47
Bulik H. 1969. Epidemia dżumy w Kłodzku 1680 r. i jej skutki demograficzne, „Przeszłość Demograficzna Polski”, t. III, 216
Calvi G. 1989. Histories of a Plaque Year. The Social and the Imaginary in Baroque Florence. Berkeley,155–156
Charewiczowa Ł. 1930. Klęska zaraz w dawnym Lwowie, Lwów, 34, 45
Charytoniuk J. 1985. Walka z epidemią dżumy w Elblągu na początku XVIII wieku, „Rocznik Elbląski”, R. X, 53-55
Defoe D. 1993. Dziennik roku zarazy, wyd. X, Londyn, 36, 41, 42, 59-61, 97, 168
Flis S. 1960. Dżuma na Mazurach i Warmii w latach 1708–1711, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, z. 4, 479, 511
Froch W. and Kobylińska-Szymańska M. 1997. Klęski moru w Lublinie w XVI i XVII wieku w świetle ksiąg miejskich, „Archiwum Historii Medycyny”, t. XL, nr 4, 385
Gąsiorowski L. 1859. Zbiór wiadomości do historyi sztuki lekarskiej w Polsce, t. II. Poznań, 50, 58, 86, 89
Giedroyć F. 1899. Mór w Polsce w wiekach ubiegłych. Zarys historyczny. Warszawa, 35, 87, 109, 122
Sobieszczański F. M. (ed.) 1851. Joachima Bielskiego dalszy ciąg Kroniki Polskiej (1587–1598). Warszawa, 103
Kądziołka J. 1960. Finanse miasta Poznania 1501–1648. Poznań, 132
Karpiński A. 1981. Biedota miejska wobec zaraz i innych klęsk żywiołowych w Warszawie w latach 1526–1655, „Rocznik Warszawski”, R. XVI, 93–96, 115–116
Karpiński A. 1999. Opieka nad chorymi i ubogimi w miastach polskich w czasie epidemii w XVII–XVIII w.. In U. Augustyniak and A. Karpiński (eds.), Charitas. Miłosierdzie i opieka społeczna w ideologii, normach postępowania i praktyce społeczności wyznaniowych w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku. Warszawa, 241
Karpiński A. 2000. W walce z niewidzialnym wrogiem. Epidemie chorób zakaźnych w Rzeczypospolitej w XVI– XVIII wieku i ich następstwa demograficzne, społeczno-ekonomiczne i polityczne. Warszawa, 92-93, 158-164, 264-266, 324-355
Kizik E. 1998. Śmierć w mieście hanzeatyckim w XVI–XVIII wieku. Studium z nowożytnej kultury funeralnej.Gdańsk, 71, 99, 142, 208
Kizik E. 1996. Speculum mortalitatis. Pogrzeby w Elblągu w XVI–XVIII w.. In E. Cieślak and A. Groth (eds.), 750 lat praw miejskich Elbląga. Gdańsk, 175
Kizik E. 1996. Szkoła i pogrzeb w mieście hanzeatyckim w XVI–XVIII w., „Kw.HKM”, R. XLIV, nr 2, 273
Kizik E. 1996. Ubiory żałobne w mieście hanzeatyckim w XVI–XVIII w., „Kw.HKM”, R. XLIV, nr 2, 123
Kizik E. 2012. Gdańsk i Elbląg w czasach zarazy 1709–1710 roku. In Dżuma, ospa, cholera…, 110-111, 121
Kalinowski R. (oprac.) 1902. Klasztory karmelitanek bosych w Polsce, na Litwie i Rusi, ich początek, rozwóji tułactwo w czasie rozruchów wojennych w XVII wieku. Rzecz osnuta na kronikach klasztornych, II. Kraków, 81
Klonovic S. F. 1954. Victoria deorum. In Literatura mieszczańska w Polsce od końca XVI do końca XVII wieku, oprac. K. Budzyk, H. Budzykowa, J. Lewański, t. I. Warszawa, 122
Klukowski Z. 1927. Sprawa o szerzenie dżumy w Lublinie w r. 1711, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny”, VI, nr 1, 16-20
Kracik J. 1991. Pokonać Czarną Śmierć. Staropolskie postawy wobec zarazy. Kraków, 66-74, 109, 196
Kraszewski J. I. 1850. Notatki lekarza w czasie morowego powietrza 1623 r. we Lwowie, „Athenaeum”, II, 219
Kronika benedyktynek poznańskich, wyd. W. Szołdrski, „Miesięcznik Diecezji Chełmińskiej”, R. 81, 1938, nr 10, 749–769
Barycz H. (wyd.) 1930. Kronika mieszczanina krakowskiego z lat 1575–1595. Kraków, 73
Kropidłowski Z. 1992. Formy opieki nad ubogimi w Gdańsku od XVI do XVIII wieku. Gdańsk, 158–160
Lamparska J. 1999. Tajemnice, zamki, podziemia. Przewodnik jakiego nie było. Wrocław, 39–40
Łyskanowski M. 1976. Medycyna i lekarze dawnej Warszawy. Warszawa, 14, 15
Maisel W. 1982. Archeologia prawna Polski. Warszawa–Poznań, 67, 306
Manzoni A. 1994. Narzeczeni. przekł. B. Sieroszewska. Wrocław, 788-790
Matušikova L. 1996. Návrh infekčniho řádu pro Čechy při ohroženi morem v roce 1680. In Sbornik praci ksedmdesátym naroženinam dr Karla Beránka. Praha, 88
Müldner H. 1879. Przyczynek do historii i statystyki morowej. Kraków, 46–47
Namaczyńska St. 1937. Kronika klęsk elementarnych w Polsce i w krajach sąsiednich w latach 1648–1696.Lwów, 136
Nohl J. 1926. The Black Death. A Chronicle of the Plague. London, 43, 179-180
Novak J. V. 1916. Bratři česti o moru lesnenskem r. 1631 a zakroceni Jana Amose Komenského, „Česky ČasopisHistorický”, R. XXII, 325–326
Ottonsson P. G. 1989. Fear of the Plague and the Burial of Plague Victims in Sweden 1710–1711. In N. Bulst andR. Delont (eds.), Maladie et société (XIIe–XVIIIe siècles), actes du colloque de Bielefield. Paris, 385
Pękacka-Falkowska K. 2012. Dżuma w Toruniu w 1708 roku. Wybrane aspekty. In E. Kizik (ed.), Dżuma, ospa, cholera. W trzechsetną rocznicę wielkiej epidemii w Gdańsku i na ziemiach Rzeczypospolitej w latach 1708–1711. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska i InstytutHistorii PAN w dniach 21–22 maja 2009 roku. Gdańsk, 119, 121
Pękacka-Falkowska K. 2009. Profilaktyka przeciwdżumowa w nowożytnym Toruniu na przykładzie działań administracyjnych i leczenia. Toruń, 82, 83, 86
Preto P. 1978. Peste e societa a Venezia nel 1576. Vicenza, 38–41
Schulz V. (ed.) 1901. Přispěvký k dějinam moru v zemich českých z let 1531–1746. Praha, 53–55, 63–65, 87–91
Pudło A. 2012. Pochówek zbiorowy jako przykład grobu w czasie epidemii. In Dżuma, ospa, cholera…, 237–243
Pullan B. 1994. Plague and Perceptions of the Poor in the Early Modern Italy. In T. Ranger and P. Slack (eds.), Epidemics and Ideas. Essais of the Historical Perception of Pestilence. Cambridge, 117
Riabinin J. (oprac.) 1928. Materiały do monografii Lublina. Lublin w księgach wójowsko-ławniczych. Lublin, 18
Shrewsbury J. F. D. 1971. A History of Bubonic Plagues in the British Isles. Cambridge, 208
Sieńkowski E. 1970. Dżuma w Gdańsku w 1709 r. Studium z dziejów epidemiologii, „Archiwum HistoriiMedycyny”, XXXIII, nr 3–4, 309–401
Smoczyński W. 1888. Kartka z dziejów Tęczyna. Kraków, 69
Srogosz T. 1993. Problemy sanitarno-zdrowotne w działalności administracji Rzeczypospolitej w okresie stanisławowskim. Łódź, 168
Sznajderman M. 1994. Zaraza. Mitologia dżumy, cholery i AIDS. Warszawa, 49
Tkacz B. 1960. „Zarazy w Polsce do końca XVIII wieku. Próba ustalenia chorób zakaźnych, które panowały nagminnie na ziemiach polskich, w świetle materiałów historycznych”, mpis pracy doktorskiej z 1960 r., w Głównej Bibliotece Lekarskiej w Warszawie (nr inw. 12 580, sygn. dz. 45/1645), 65
Wasiljew K. G. and Segal A. E. 1960. Istorija epidemij w Rossii (materiały i oczerki), A. J. Metelkin (ed.). Moskwa. 50
Wejnert A. 1854. Wiadomość o morowym powietrzu w Warszawie w latach 1624 i 1625 panującem. InStarożytności warszawskie, III. Warszawa, 250, 269-270
Wielewicki J. 1881. Dziennik spraw domu zakonnego Jezuitów u św. Barbary w Krakowie 1579–1599. InScriptores Rerum Polonicarum, VII. Kraków, 148
Wilson F. P. 1999. The Plague in Shakespeare’s London. London, 42-55
Wonrak E. 1993. Protimorowy spis Jana Amose Komenského, „Folia Historica Bohemica”, XVI, 116
Wyrobisz A. 1999. Misericordia pestis tempore. Postawy i zachowania w czasie zarazy w Polsce nowożytnej(XVI–XVIII wiek). In Charitas, 216
Zinsser H. 1939. Szczury, wszy i historia. Warszawa, 153

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

62

Issue:

3

Start page:

367

End page:

378

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:54971 ; 0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Object collections:

Last modified:

Apr 1, 2016

In our library since:

Jul 15, 2015

Number of object content hits:

1 062

All available object's versions:

http://www.rcin.org.pl/iae/publication/75153

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information