Object structure

Title:

Grób z miejscowości Gnaty‑Lewiski. Przyczynek do badań wczesnośredniowiecznych cmentarzysk szkieletowych na Mazowszu

Subtitle:

Archeologia Polski T. 54 Z. 2 (2009)

Creator:

Błoński, Mariusz ; Pacuski, Kazimierz ; Wrzosek, Jakub

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

ill. ; 25 cm

Subject and Keywords:

Early Middle Ages ; Masovia ; Ciechanów Upland ; inhumation grave ; inhumation cemetery ; knightly settlement

References:

Atlas Historyczny Polski. Mazowsze w drugiej połowie XVI wieku., opracowanie zbiorowe, W. Pałucki red., Warszawa 1973
Bieniak J., 1963, Państwo Miecława, Warszawa
Błoński M., Szwarczewski P., 2008, Antropogeniczne przekształcenia doliny Nasielnej w sąsiedztwie wczesnośredniowiecznego grodziska w Nasielsku, „Archeologia Polski”, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź (od 1990 Warszawa), t. 53, z. 2, s. 291–317
Dulinicz M., 2000, Mazowsze w X wieku, [w:] Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy, H. Samsonowicz red., Kraków, s. 199–213
Dulinicz M., 2003, Mazowsze we wczesnym średniowieczu. Jego związki z „państwem gnieźnieńskim”, [w:] Civitas Schinesghe cum pertinentiis, W. Chudziak red., Toruń, s. 89–119
Dunin‑Karwicki J., 1978, Analiza bronioznawczo‑metalograficzna trzech mieczy wczesnośredniowiecznych ze zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, „Wiadomości Archeologiczne”, t. 43, z. 2, s. 165–172
Gieysztor A., 2006, Trzy stulecia najdawniejszego Mazowsza (połowa X–połowa XIII w.), [w:] Dzieje Mazowsza, t. 1, H. Samsonowicz red., Pułtusk, s. 109–160
Głosek M., Kajzer L., Nadolski A., 1978, Wykaz zabytków, [w:] Broń średniowieczna z ziem polskich, A. Nadolski red., Łódź, s. 25–49
Głosik J., 1983, Katalog Pogotowia Archeologicznego za lata 1973–1976, „Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne”, t. 5, s. 229–263
Grzybowski M., 2005, Z archiwaliów diecezjalnych płockich XIX w., zeszyt 14, Dekanat pułtuski, Płock
Jaskanis D., 2008, Święck. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy na północno‑wschodnim Mazowszu, Warszawa
Kiersnowska T., 1992, O pochodzeniu rodu Awdańcow, „Społeczeństwo Polski Średniowiecznej”, t. 5, s. 57–72
Kočka‑Krenz H., 1993, Biżuteria północno‑zachodnio‑słowiańska we wczesnym średniowieczu, Poznań
Kondracki J., 2001, Geografia regionalna Polski, Warszawa
Kordala T., 2005, W sprawie wczesnośredniowiecznych cmentarzysk szkieletowych na północnym Mazowszu. Refleksje na marginesie artykułu R. Piotrowskiego (2003), „Archeologia Polski”, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź (od 1990 Warszawa), t. 50, z. 1–2, s. 147–153
Kordala T., 2006, Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe na północnym Mazowszu, Łódź
Marciniak J. (M. J.), 1937, Nowe wykopaliska, „Z otchłani wieków”, R. 12, z. 3, s. 31
Marciniak J. (M. J.), 1937, Nowe wykopaliska, „Z otchłani wieków”, R. 12, z. 4–5, s. 64
Marciniak J. (M. J.), 1959, Cmentarzysko szkieletowe z okresu wczesnośredniowiecznego znalezione w miejscowości Kościesze, pow. Pułtusk, „Wiadomości Archeologiczne”, t. 26, z. 1–2, s. 63–67
Marciniak J. (M. J.), 1960, Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w miejscowości Bazar Nowy, pow. Maków Mazowiecki, „Materiały Wczesnośredniowieczne”, t. 5, s. 99–140
Miśkiewiczowa M., 1998, Mazowieckie pochowki szkieletowe w XI i XII wieku, [w:] Studia z dziejów cywilizacji, A. Buko red., Warszawa, s. 115–118
Młynarczyk H., 1977, Badania wielokulturowego stanowiska Warszawa‑Grochów, ul. Górników, w latach 1973–1975, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 29, s. 123–132
Pacuski K., 1975, Rozwój sieci parafii Diecezji płockiej w XI–XVI w. (komentarz do mapy), „Studia Płockie”, t. 3, s. 59–64
Pacuski K., 1990 Ziemia gostynińska od XII w. do 1462 r. na tle dziejów Mazowsza płockiego i rawskiego, [w:] Dzieje Gostynina i ziemi gostynińskiej, M. Chudzyński red., Warszawa, s. 67–160
Pela W., 1992, Rynek w Pułtusku w świetle źródeł archeologicznych, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R 40, nr 3, s. 347–358
Piotrowski R., 2003, Uwagi na temat chronologii i interpretacji wczesnośredniowiecznych cmentarzysk mazowieckich, „Archeologia Polski”, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź (od 1990 Warszawa), t. 48, z 1–2, s. 165–200
Płocha J., 1969, Najdawniejsze dzieje opactwa benedyktynów w Mogilnie, Warszawa
Rauhut L., 1971, Wczesnośredniowieczne cmentarzyska w obudowie kamiennej na Mazowszu i Podlasiu, „Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne”, t. 1, s. 435–654
Rutkowski L., 1901, Charakterystyka antropologiczna ludności wiejskiej (nieszlacheckiej) płońskiego i sąsiednich powiatów gub. płockiej, „Materiały Antropologiczno‑Archeologiczne i Etnograficzne”, t. 5, s. 3–30
Rutkowski L., 1901, Szkielety i czaszki z cmentarzysk rzędowych powiatów Płońskiego, Płockiego i Sierpeckiego, „Światowit”, t. 3, s. 49–59
Rutkowski L., [1906] 1907, Cmentarzysko z grobami rzędowemi w Krasinie, Romatowie i Koziminach w powiecie Sierpeckim i Płońskim, gub. Płockiej, „Światowit”, t. 7, s. 3–21
Rutkowski L., [1906] 1907, Cmentarzysko rzędowe w Korzybiu w pow. Płońskim, „Światowit”, t 7, s. 22–38
Rutkowski L., [1906] 1907, Cmentarzysko rzędowe w Rostkowie, Strzeszewie, Wierzbicy, Żochowie, Blichowie i Rogowie badane przez ś.p. Franciszka Tarczyńskiego, „Światowit”, t. 7, s. 39–43
Rutkowski L., 1911 Cmentarzysko rzędowe w Święcicach (pow. Płocki), „Światowit”, t. 9, s. 102–104
Skarby wieków średnich. Katalog wystawy, W. Brzeziński red., Warszawa 2007
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 4, Warszawa 1883
Stanaszek Ł. M., 2009, Analiza antropologiczna szczątków ludzkich znalezionych w miejscowości Gnaty‑Lewiski, gm. Winnica, woj. mazowieckie, „Archeologia Polski”, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź (od 1990 Warszawa), t. 54, z. 2, s. 275–280
Tarczyński F., 1900, Groby rzędowe kamienne w pow. Płockim, „Światowit”, t. 2, s. 19–27
Tarczyński F., 1901, Groby rzędowe kamienne w pow. Płockim, „Światowit”, t. 3, s. 30–32
Taszycki W., 1951, Patronimiczne nazwy miejscowe na Mazowszu, Kraków
Wołoszyn M., 2006, Ze studiów nad obecnością ruską i skandynawską na ziemiach polskich w X–XII wieku, [w:] Świat Słowian wczesnego średniowiecza, M. Dworaczek, A.B. Kowalska, S. Moździoch, M. Rębkowski red., Szczecin–Wrocław, s. 595–611
Woyda S., 1968, Kleszewo, pow. Pułtusk, Informator Archeologiczny, Warszawa, Badania 1967 r., s. 161–162
Woyda S., 1969, Kleszewo, pow. Pułtusk, Informator Archeologiczny, Warszawa, Badania 1968 r., s. 174–175
Woyda S., 1970, Kleszewo, pow. Pułtusk, Informator Archeologiczny, Warszawa, Badania 1969 r., s. 193
Woyda S., 1971, Kleszewo, pow. Pułtusk, Informator Archeologiczny, Warszawa, Badania 1970 r., s. 121–122
Woyda S., 1972, Kleszewo, pow. Pułtusk, Informator Archeologiczny, Warszawa, Badania rok 1971, s. 135
Woyda S., 1973, Kleszewo, pow. Pułtusk, Informator Archeologiczny, Warszawa, Badania rok 1972, s. 147–148

Relation:

Archeologia Polski

Volume:

54

Issue:

2

Start page:

249

End page:

273

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0003-8180

Source:

IAiE PAN, call no. P 320 ; IAiE PAN, call no. P 321 ; IAiE PAN, call no. P 319 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences