Object structure

Title:

Antropologia fizyczna, archeologia, etnogeneza Słowian

Subtitle:

Archeologia Polski Vol. 53 (2008) No 1 ; Physical anthropology, archaeology and Slav ethnogenesis

Creator:

Dulinicz, Marek (1957-2010)

Contributor:

Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

P. 111-134 ; 25 cm ; English summary ; Bibliography p. 126-130

Subject and Keywords:

anthropology ; archaeology ; paleodemography ; ethnogenesis ; Slavs

References:

1. -, De origine actibusque Getarum, Monumenta Germaniae Historica, Auctori antiqussimi, t. 5, cz. 1. Berlin 1882, s. 53–138
2. Biermann F., Dahlitz S., Heussner K. ‑U., 1999, Der Brunnen von Schmerzke, Stadt Brandenburg a. d. Havel, und die absolute Chronologie der frühslawischen Besiedlung im nordostdeutschen Raum, „Prähistorische Zeitschrift“, t. 74, s. 219–243
3. Buko A., 1995, Gdzie osiedlili się w Sandomierzu wielkopolscy Polanie? (Na marginesie artykułu T. i H. Rysiewskich [1991] 1992), „Archeologia Polski”, t. 40, z. 1–2, s. 167–180
4. Dąbrowska T., Woźniak Z., 2005, Problem genezy kultur przeworskiej i oksywskiej, [w:] Archeologia o początkach Słowian, s. 87–101
5. Dąbrowski R., 2006, Origin of the Slavs: an anthropological perspective, „Archaeologia Polona”, t. 44, s. 333–338
6. Dąbrowski R., 2007, Populacje ludzkie z dorzecza Odry i Wisły w okresie wpływów rzymskich i we wczesnym średniowieczu, Seria Antropologia, nr 23, Poznań
7. Duczko W., 2006, Ruś wikingów, Warszawa
8. Dulinicz M., 1998, Jaki obrządek pogrzebowy panował na wczesnośredniowiecznym Mazowszu?, [w:] Studia z dziejów cywilizacji. Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Gąssowskiemu w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej, A. Buko red., Warszawa, s. 103–113
9. Dulinicz M., 2005, Najstarsza faza osadnictwa słowiańskiego w północnej części Europy środkowej, [w:] Archeologia o początkach Słowian, s. 513–526
10. Dulinicz M., 2006, Die frühen Slawen im Gebiet zwischen unterer Weichsel und Elbe, Studien zur Siedlungsgeschichte und Archäologie der Ostseegebiete, t. 5, Neumunster.
11. Fiedler U., 1992, Studien zu Gräberfeldern des 6. bis 9. Jahrhunderts an der unteren Donau, Bonn
12. Gabriel I., Kempke T., 1991, Ausgrabungsmethode und Chronologie, [w:] Starigard/Oldenburg. Ein slawischer Herrschersitz des frühen Mittelalters in Ostholstein, M. Muller‑Wille, V.D. Baran, I. Gabriel red., Neumunster, s. 123–147
13.Godłowski K., 2000, Spor o Słowian, [w:] Pierwotne siedziby Słowian. Wybór pism pod redakcją Michała Parczewskiego, Kraków, s. 345–369
14. -, 1991, Gold der Steppe. Archäologie der Ukraine, R. Rolle, M. Muller‑Wille, K. Schietzel, P. P. Toločko, V. J. Murzin red., Schleswig
15. Henneberg M., 1977, Proportion of dying children in paleodemographical studies: estimation by guess or methodical approach, „Przegląd Antropologiczny”, t. 43, z. 1, s. 105–114
16. Hensel W., 1956, Z badań nad polską ceramiką wczesnośredniowieczną, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 2, s. 160–167
17. Hilczerówna Z., 1967, Dorzecze górnej i środkowej Obry od VI do początków XI wieku, Wrocław–Warszawa–Kraków
18. Kara M., 1991, Z badań nad wczesnośredniowiecznymi grobami z uzbrojeniem z terenu Wielkopolski, [w:] Od plemienia do państwa. Śląsk na tle wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny zachodniej, L. Leciejewicz red., Śląskie Sympozja Historyczne, t. 1, Wrocław–Warszawa, s. 99–120
19. Kara M., 2006, Nowe w archeologii Wielkopolski wczesnośredniowiecznej — 15 lat poźniej, [w:] Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce — 15 lat poźniej, W. Chudziak, S. Moździoch red., Toruń–Wrocław–Warszawa, s. 220–228
20. Kiersnowska T., 1992, O pochodzeniu rodu Awdańców, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej, S. K. Kuczyński red., t. 5, Warszawa, s. 57–72
21. Kokowski A., 2002, Etnogeneza Słowian. Rzeczywistość badawcza — emocje — odbiór społeczny, [w:] Cień Światowita, A. Kokowski red., Lublin, s. 87–170
22. Kokowski A., 2005, Starożytna Polska, Warszawa
23. Kokowski A., 2007, Goci. Od Skandzy do Campi Gothorum, Warszawa
24. Koperski A., 2003, Groby wojowników z koniem na cmentarzysku „staromadziarskim” w Przemyślu, [w:] Słowianie i ich sąsiedzi we wczesnym średniowieczu, M. Dulinicz red., Warszawa–Lublin, s. 365–374
25. Kordala T., 2006, Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe na północnym Mazowszu, Łódź
26. Kurnatowski S., 1977, Nowsze teorie na temat pierwotnych siedzib Słowian w świetle analizy paleodemograficznej, „Slavia Antiqua”, t. 24, s. 17–38
27. Labuda G., 1992, Mieszko II król polski (1025–1034). Czasy przełomu w dziejach państwa polskiego, Kraków
28. Lorkiewicz W., 2002, Wyniki analizy antropologicznej szczątków kostnych z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w Kurowie (stan. 4, gm. Gozdowo, woj. mazowieckie), [w:] Popiół i kość, J. Wrzesiński red., Funeralia Lednickie, t. 4, s. 505–511
29. Łowmiański H., 1963, Początki Polski. Z dziejów Słowian w I tysiącleciu n.e., t. I, Warszawa
30. Łuczak B., 1992, Analiza antropologiczna szczątków kostnych z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego (Płock‑Podolszyce), „Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku”, nr 5, s. 97–117
31. Łuczak B., Kordala T., 1995, Charakterystyka biokulturowa pochówków z XII–XIII‑wiecznego cmentarzyska w Płocku‑Podolszycach, Acta Universitatis Lodzensis. Folia Anthropologica 2, s. 3–23
32. Magomedov B., 2001, Černahovskaa kul’tura. Problema etnosa, Monumenta Studia Gothica I, A. Kokowski red., Lublin
33. Mitrea I., 2001, Comunităti săteşti maest de Carpaţi in epoca migraţiilor. Aşezarea de la Davideni Din secolele V–VIII, Piatra–Neamţ 2001
34. Nadolski A., Abramowicz A., Poklewski T., 1959, Cmentarzysko z XI wieku w Lutomiersku pod Łodzią, Acta Archaeologica Universitatis Lodzensis, nr 7, Łódź
35. Parczewski M., 1991, Początki kształtowania się polsko‑ruskiej rubieży etnicznej w Karpatach, Kraków
36. Parczewski M., 2005, Podstawy lokalizacji pierwotnych siedzib Słowian, [w:] Archeologia o początkach Słowian, s. 65–78
37. Piasecki E., 1990, Cmentarzyska w aspekcie demograficznym, „Przegląd Archeologiczny”, t. 37, s. 5–51
38. Piontek J., 1983, Etnogeneza Słowian we współczesnych badaniach antropologicznych, [w:] Studia z dziejów i kultury zachodniej Słowiańszczyzny, J. Żak, J. Ostoja‑Zagorski red., Poznań, s. 29–42
39. Piontek J., 1992, Zastosowanie modelu paleodemograficznego do rekonstrukcji historycznego procesu etnogenezy Słowian, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Archaeologica, t. 16, s. 285–298
40. Piontek J., 1993, Rekonstrukcja historycznego procesu etnogenezy Słowian. Model adaptacyjny, „Folia Praehistorica Posnaniensia”, t. 5, s. 13–36
41. Piontek J., 2006, Etnogeneza Słowian w świetle nowszych badań antropologicznych, „Slavia Antiqua”, t. 47, s. 161–189
42. Piontek J., 2006, Origin of the Slavs as a pretext for discussion, „Archaeologia Polona”, t. 44, s. 317–331
43. Piontek J., Dąbrowski R., 2005, O językoznawczych interpretacjach paleodemografii Słowian, „Slavia Antiqua”, t. 46, s. 143–145
44. Piontek J., Kaczmarek M., 1988, O paleodemograficznym modelu badań procesów etnogenetycznych, [w:] Szkice z antropologii ogólnej, J. Piontek red., Seria Antropologia, nr 12, Poznań, s. 91–103
45. Pleterski A., 1996, Modell der Ethnogenese der Slawen auf der Grundlage einiger neuerer Forschungen, [w:] Słowiańszczyzna w Europie średniowiecznej, Z. Kurnatowska red., t. 1, Wrocław, s. 19–37
46. Porzeziński A., 2006, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe na stanowisku 2a w Cedyni, województwo zachodniopomorskie, Szczecin
47. Radiņš A., 2007, Epoka żelaza, [w:] Skarby starożytnej Łotwy, A. Bitner‑Wróblewska red., Warszawa, s. 155–280
48. Rauhut L., 1971, Wczesnośredniowieczne cmentarzyska w obudowie kamiennej na Mazowszu i Podlasiu, „Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne”, t. 1, s. 492–493
49. Rożnowski F., 1985, Stosunki antropologiczne na terenach zajętych w okresie rzymskim przez ludność kultury wielbarskiej i kultury czerniachowskiej, [w:] Teoria i praktyka w polskiej szkole antropologicznej, J. Piontek, A. Malinowski red., Poznań, s. 239–249
50. Rożnowski F., 1985, Stosunki antropologiczne na Pomorzu w okresie rzymskim, [w:] Najnowsze kierunki badań najdawniejszych dziejów Pomorza, W. Filipowiak red., Szczecin, s. 149–162
51. Rożnowski F., Gładykowska-Rzeczycka J., 1983, Stan i wyniki badań antropologicznych nad ludnością kultury wielbarskiej, „Materiały Zachodniopomorskie”, t. 29, s. 47–76
52. Rysiewscy T. i R., 1991, Kompleks sepulkralno‑osadniczy na Wzgórzu Świętojakubskim w Sandomierzu: próba reinterpretacji materiałów, „Archeologia Polski”, t. 36, z. 1–2, s. 193–234
53. Severnaa Rus i narody Baltiki, 2007, Severnaa Rus i narody Baltiki, Sankt Peterburg
54. Slavs, Finns and Ougrien…, 2006, Slavs, Finns and Ougrien. The zones of contacts and cooperation, A.N. Kirpichnikov, E. N. Nosov, A. I. Saksa red., Saint Petersburg
55. Stanciu I., 2005, Die frühesten Slawen in der rumänischen archäologischen Forschung. Kurze kritische Untersuchung, [w:] Archeologia o początkach Słowian, s. 567–582
56. Strzelczyk J., 1984, Goci — rzeczywistość i legenda, Warszawa
57. Terpilovski R., 2004, Slavs in the Dniepr region in the first half on the first millennium A.D., Lublin
58. Wołoszyn M.. 2004, Obecność ruska i skandynawska w Polsce w X–XII w. — wybrane problemy, [w:] Wędrówka i etnogeneza w starożytności i średniowieczu, M. Salamon, J. Strzelczyk red., Kraków, s. 245–276
59. Zabojnik J., 2004 Slovensko a Avarský kagan át, Bratislava

Relation:

Archeologia Polski

Volume:

53

Issue:

1

Start page:

111

End page:

134

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0003-8180

Source:

IAiE PAN, call no. P 320 ; IAiE PAN, call no. P 321 ; IAiE PAN, call no. P 319 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences